Kjemikalieregelverket REACH: restriksjoner på bruk av diisocyanater

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til diisocyanater

(Draft) Commission Regulation amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards diisocyanates

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 28.2.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.3.2020)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen foreslo, basert på et forslag fra Tyskland, at en restriksjon blir innført på Reach vedlegg XVII for stoffgruppen diisocyanater. Diisocyanater er sensibiliserende, og har enten en harmonisert klassifisering som Resp. Sens. 1 og eventuelt også Skin Sens. 1, eller er klassifisert som dette av leverandørene. Formålet med restriksjonen er å hindre at arbeidstakere utvikler respiratorisk hypersensitivitet, hovedsakelig astma, og andre luftveislidelser.

Forslaget inneholder en grense for diisocyanater i stoffblandinger på 0,1 % og detaljerte krav til opplæring av arbeidstakere som kan bli eksponert for diisocyanater. Det inneholder også rapporteringskrav for nasjonale myndigheter. Arbeidsmiljøreglene skal fortsatt gjelde, og land som har spesielle krav til opplæring for arbeidstakere som kan bli eksponert for diisocyanater kan beholde disse forutsatt at de dekker kravene i den nye reguleringen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (Reach) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (Reach) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (Reach-forskriften) i 2008. Nye Reach-rettsakter gjennomføres i norsk rett ved endringer i Reach-forskriften.

Status
Restriksjonsforslaget ble vurdert av risikovurderingskomiteen i kjemikaliebyrået Echa (Rac) og komiteen for sosioøkonomisk analyse (Seac), se lenken over ("Annen dokumentasjon") for komiteenes opinioner. Deretter ble det behandlet i Kommisjonen og medlemslandene har stemt over forslaget i Reach-komiteen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet