Kjemisk tilstand under vanndirektivet: liste over prioriterte stoffer

Tittel

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2455/2001/EF av 20. november 2001 om utarbeiding av en liste over prioriterte stoffer på området vannpolitikk og om endring av direktiv 2000/60/EF

Decision No 2455/2001/EC of the European Parliament and of the Council of 20 November 2001 establishing the list of priority substances in the field of water policy and amending Directive 2000/60/EC

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.3.2012)

Sammendrag av innhold
I EUs rammedirektiv for vann (2000/60/EF) er det fastsatt at Kommisjonen skal foreslå en liste med prioriterte stoffer. For disse helse- og miljøfarlige kjemikaliene skal det på fellesskapsplan gjøres gjeldende harmoniserte standarder for vannkvalitet og nødvendige utslippsbegrensninger og produkttiltak. For de prioriterte stoffene som blir identifisert som prioriterte farlige stoffer, skal det gjelde et mål om stans i utslippene i løpet av 20 år. Prioriterte farlige stoffer er de som er identifisert som tungt nedbrytbare, giftige og som kan bioakkumulere i miljøet.

Kommisjonen foreslo i februar 2000 en liste med 32 prioriterte stoffer. Etter at det ble enighet om å innføre et utfasingsmål for de farligste stoffene, måtte Kommisjonen komme tilbake med et revidert forslag. 11 stoffer var der identifisert som prioriterte farlige stoffer og ytterligere 11 som prioriterte stoffer under vurdering – stoffer som skulle vurderes nærmere med tanke på å bli tatt opp i gruppen. Ved behandlingen i Europaparlamentet ble listen utvidet til 33 stoffer ved at et stoff ble skilt ut fra en eksisterende stoffgruppe (PAH) og satt i en annen gruppe enn de øvrige. I tillegg ble ytterligere to av stoffene lagt i gruppen prioriterte stoffer under vurdering. Vurderingene av stoffene i denne kategorien skal være gjennomført i løpet av 12 måneder fra listen er vedtatt. Prioritetslisten skal revideres og vedtas senest fire år etter at EUs rammedirektiv for vann har trådt i kraft og deretter hvert fjerde år.

Merknader
Direktiv 76/464/EØF, det gamle vanndirektivet, regulerer gjennom ulike datterdirektiver 18 ulike stoffer. 9 av disse omfattes også av det nye direktivet. Kravene i direktivet oppfylles gjennom SFTs arbeid med utslippstillatelser. De fleste av kjemikaliene på listen er allerede stoffer som i Norge er prioritert for stans eller reduksjon i utslippene, enten i nasjonal sammenheng eller gjennom internasjonalt samarbeid.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært til behandling i Spesialutvalget for miljø, der Miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet er representert. Rettsakten ble funnet relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ser det som ønskelig at kjemikalier som er prioritert i andre sammenhenger også blir prioritert i arbeidet med vanndirektivet. Flertallet av de 33 stoffene er allerede prioritert i OSPAR eller nordsjøsammenheng.

Totalt 11 plantevernmidler inngår i listen, kun to av disse er godkjent som plantevernmiddel i Norge, men i tillegg brukes ett som biocid. Seks stoffer på listen inngår pr. i dag ikke på noen prioritetsliste (2 av disse er imidlertid på miljøvernmyndighetenes OBS-liste; kjemikalier man skal være spesielt oppmerksom på) hvorav 4 er registrert i det norske produktregisteret. For mer detaljert oversikt se vedlagte tabell.

Det skal utarbeides grenseverdier for konsentrasjon av stoffene i overflatevann, sediment og biota, samt etableres utslippskontroll/produkttiltak både for diffuse kilder og punktkilder. Kommisjonen skal legge fram forslag til tiltak og grenseverdier, inklusive tidsfrister for gjennomføring, innen 2 år etter at stoffet er vedtatt tatt inn på listen over prioriterte stoffer. Det overordnede mål for kontrolltiltakene skal være kontinuerlig å redusere tilførslene, og for de prioriterte farlige stoffene (PHS) stans eller utfasing av utslipp innen 20 år etter at tiltak er vedtatt. I praksis er dette å ta inn generasjonsmålet for miljøgifter i modifisert form. Dette målet ble først formulert på nordsjøkonferansen i Esbjerg i 1995, er tatt opp som mål i det bindende OSPAR-samarbeidet og er vedtatt som nasjonalt resultatmål i norsk kjemikaliepolitikk.

I og med at det konkrete innhold i kravene ikke er fastlagt, er det vanskelig å si noe bestemt om eventuelle konsekvenser ved gjennomføring, men det antas at listen i liten grad vil bety økte byrder for norsk næringsliv da de fleste helse- og miljøfarlige kjemikaliene på listen allerede er prioritert i nasjonal sammenheng eller gjennom internasjonalt samarbeid (Nordsjø- og OSPAR-samarbeidet og andre bindende konvensjoner og protokoller).

Kommisjonen har opprettet en styringsgruppe for oppfølging av arbeidet med vanndirektivets artikkel 16 om prioriterte stoffer (Expert advisory forum), for å rådgi kommisjonen i arbeidet med utvikling av kvalitetsstandarder og utslippskontroll/produktkontroll. Norge v/SFT deltar i denne gruppen.

Rettsakten er relevant og akseptabel

Status
Rettsakten vedtatt i EU 20.11.2001, behandlet i spesialutvalg for miljø og funnet relevant og akseptabel. Ble innlemmet i EØS-avtalen 28. september 2007.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.11.2001
Anvendelsesdato i EU
15.12.2001
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2011, p. 661-665
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2007
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.09.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.09.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.12.2009
Anvendes fra i Norge
01.01.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32001D2455
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro