Kjemisk tilstand under vanndirektivet: observasjonsliste for stoffer i vann

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/495 av 20. mars 2015 om opprettelse av en liste over stoffer for overvåking på unionsplan på området vannpolitikk i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/105/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2015/495 of 20 March 2015 establishing a watch list of substances for Union-wide monitoring in the field of water policy pursuant to Directive 2008/105/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.12.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.8.2015)

Sammendrag av innhold
Artikkel 8b i direktiv 2008/105/EU oppretter en observasjonsliste (watch-list) over, i første omgang, 10 stoffer eller stoffgrupper, som det i EU skal samles inn overvåkningsdata med sikte på å understøtte fremtidige runder med utarbeiding av nye prioriterte stoffer, jf. artikkel 16. 2, direktiv 2000/60/EF (vanndirektivet).

Stoffene på observasjonslisten skal velges ut blant stoffer som det foreligger opplysninger som tyder på at de kan utgjøre en vesentlig risiko på EU-nivå for eller via vannmiljøet, men der overvåkningsdataene er utilstrekkelige som grunnlag for en konklusjon angående den reelle risikoen. På observasjonslisten vil det vurderes å ta med meget giftige stoffer som benyttes i mange medlemsland og slippes ut i vannmiljøet, og som ikke eller sjeldent overvåkes.

Ved overvåkningen av stoffene på observasjonslisten bør det genereres data av høy kvalitet om stoffenes konsentrasjoner i vannmiljøet, og dataene skal kunne benyttes som grunnlag for å identifisere nye prioriterte stoffer, jfr. vanndirektivets artikkel 16.4. Der fastsettes også en miljøkvalitetsnorm, som medlemslandene må overholde. Der foretas en konsekvensvurdering av forslaget om å ta opp et nytt stoff på listen over prioriterte stoffer.

Ifølge artikkel 8b nr. 1, i direktiv 2008/105/EF skal diclofenac, 17-beta-estradiol (E2) og 17-alpha-ethinylestradiol (EE2) oppføres på den første observasjonslisten med sikte på å samle inn overvåkningsdata med det formål å fremme fastsettelsen av riktige tiltak for å imøtegå den risiko, som disse stoffer utgjør. Estron (E1), et nedbrytningsprodukt av 17-beta-estradiol, skal også oppføres på observasjonslisten på grunn av de to stoffenes betydelige kjemiske likheter.

I 2014 samlet Kommisjonen inn data om en rekke andre stoffer, som var aktuell for listen. Det ble fortatt en rangering, og i den forbindelse ble det sett på stoffer, som var nær ved å bli prioritert i den siste gjennomgangen av de prioriterte stoffene, men der det fremdeles var behov for overvåkningsdata for å få bekreftet at risikoen er betydelig. Det ble også vurdert andre stoffer, som er identifisert som potentielt nye forurensende stoffer, hvor det foreligger lite eller ingen nyere overvåkningsdata. Det ble foretatt en risikovurdering for hvert enkelt stoff ut fra de foreliggende opplysninger om iboende fare og miljøeksponering. Eksponeringen ble vurdert ut fra data om omfanget av produksjon og anvendelse, og det ble tatt hensyn til eventuelle faktiske overvåkningsdata.

På denne bakgrunn ble ytterligere 7 stoffer oppført på observasjonslisten; oxadiazon, methiocarb, 2,6-ditert-butyl-4-methylphenol, tri-allat, fem neonicotinoider, tre makrolide antibiotikum, og 2-ethylhexyl 4-methoxycinnamat.

Direktiv 2008/105/EU forutsetter en oppdatering av observasjonslisten hver 24 måned.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen er hjemlet i direktiv 2008/105/EU om miljøkvalitetskrav for prioriterte stoffer og visse andre stoffer. Norske myndigheter er forpliktet til å overvåke og rapportere stoffene på vaktlisten i samsvar med direktiv 2008/105/EU art. 8b. Norge hadde ingen innvendinger mot direktivet da det ble vedtatt.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske og administrative konsekvenser av betydning utover det som ble utredet da forskriften ble vedtatt (15. desember 2006) og da Stortinget godkjente EØS-komiteens beslutning om inkludering av direktivet i EØS-avtalen (St. prp. 75 (2007-2008) og Innst. S. nr. 131 (2008-2009)). Overvåkning av stoffene på vaktlisten vil kunne føre til noe ekstra kostnader til overvåkning hvert år for staten. En del av kostnadene vil kunne spares ved å legge stoffene til screeningsprogrammet for nye miljøgifter eller basisovervåkningen. Staten vil være ansvarlig for overvåkningen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet ved skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.03.2015
Anvendelsesdato i EU
13.04.2015
Opphører å gjelde
27.06.2018
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.11.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D0495
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro