Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av observasjonslisten for stoffer i vann

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/840 av 5. juni 2018 om opprettelse av en liste over stoffer for overvåking på unionsplan på området vannpolitikk i henhold til europaparlamentets- og rådsdirektiv 2008/105/EF og om oppheving av gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/495

Commission Implementing Decision (EU) 2018/840 of 5 June 2018 establishing a watch list of substances for Union-wide monitoring in the field of water policy pursuant to Directive 2008/105/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Implementing Decision (EU) 2015/495

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2018)

Sammendrag av innhold
Artikkel 8b i direktiv 2008/105/EU etablerer en observasjonsliste (watch-list). Formålet med listen er å innhente overvåkningsdata om forekomster av stoffer man antar kan utgjøre en risiko for europiesk vannmiljø. Listen av opptil 10 stoffer eller stoffgrupper. Denne listen ble første gang vedtatt i 2015 og skal nå revideres. Forslaget består i å ta fem stoffer ut av listen og legge til tre nye stoffer. Observasjonslisten vil dermed bestå av 8 stoffer og stoffgrupper.

Dataene fra overvåkningen av stoffene på observasjonslisten skal benyttes som grunnlag for å identifisere nye prioriterte stoffer, jfr. vanndirektivets artikkel 16.4.

Følgende stoffer tas av listen: Diclofenac, Oxadiazon, 2,6-ditert-butyl-4-methylphenol, tri-allat og 2-ethylhexyl 4-methoxycinnamat.

Følgende stoffer legges til listen: Amoxicillin, Ciprofloxacin og Metaflumizone.

Direktiv 2008/105/EU forutsetter en oppdatering av observasjonslisten hver 24 måned.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen er hjemlet i direktiv 2008/105/EU om miljøkvalitetskrav for prioriterte stoffer og visse andre stoffer. Norske myndigheter er forpliktet til å overvåke og rapportere stoffene på observasjonslisten i samsvar med direktiv 2008/105/EU art. 8b. Norge hadde ingen innvendinger mot direktivet da det ble vedtatt.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske og administrative konsekvenser av betydning utover det som ble utredet da forskriften ble vedtatt (15. desember 2006), og da Stortinget godkjente EØS-komiteens beslutning om inkludering av direktivet i EØS-avtalen (St. prp. 75 (2007-2008) og Innst. S. nr. 131 (2008-2009)). Det er en reduksjon i antall overvåkede stoffer på observasjonslisten, og det er derfor ikke grunn til å tro at det overvåkning av de nye stoffene vil medføre ekstra kostnader. Staten er ansvarlig for overvåkningen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til beslutning ble publisert i EU-registeret 7. mai 2018. Rettsakten ble vedtatt 5. juni 2018.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.06.2018
Anvendelsesdato i EU
27.06.2018
Rettsakten erstatter

EØS



EFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 31.1.2019, p. 122-125
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.09.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.10.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.10.2018

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D0840
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro