Kjøkkenredskaper fra Kina og Hong Kong Kina

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 284/2011 av 22. mars 2011 om særlige betingelser og detaljerte prosedyrer for import av kjøkkenredskaper i plast av polyamid og melamin med opprinnelse i eller avsendt fra Folkerepublikken Kina og Hong Kong spesiell administrativ region, Kina

Commission Regulation (EU) No 284/2011 of 22 March 2011 laying down specific conditions and detailed procedures for the import of polyamide and melamine plastic kitchenware originating in or consigned from the People’s Republic of China and Hong Kong Special Administrative Region, China

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 12.5.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.8.2011)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) nr. 284/2011 innfører et kontrollsystem for plastkjøkkenredskaper som inneholder polyamid og melamin med opprinnelse i eller som er sendt fra Kina og Hong Kong til EU.

Bakgrunnen for regelverket er at det er avdekket at for høye verdier av primære aromatiske aminer (PAA) og formaldehyd har migrert til plastkjøkkenredskaper som er ment å komme i kontakt med næringsmidler. Dette representerer en risiko for folkehelsen ved at stoffene er kreftfremkallende/mistenkes for å være det. Det er sendt flere meldinger om slike tilfeller de siste årene via RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed - hurtigvarslingssystemet for mat og fôr). Kommisjonen har de siste årene tatt en rekke initiativ, blant annet ved å arrangere kurs for de kinesiske kontrollmyndighetene og den kinesiske næringen om kravene som stilles i EU-regelverket. Kontrollbesøk som EU foretok i Kina og Hong Kong i 2009 viste at et stort antall av produktene fortsatt ikke oppfyller kravene i EU-regelverket.

Forordningen stiller følgende krav ved import av plastkjøkkenredskaper med opprinnelse i eller avsendt fra Kina og Hong Kong, som inneholder polyamid og melamin:

* importør skal varsle om dato og tidspunkt for ankomst minst to arbeidsdager før ankomst av forsendelser av plastkjøkkenredskaper
* forsendelser av plastkjøkkenredskaper kan kun importeres dersom importør har fylt ut en erklæring som viser at kravene som stilles til migrasjon av primære aromatiske aminer (PAA) og formaldehyd i vedtak 2002/72/EF er overholdt. Erklæringen som skal fylles ut fremgår av vedlegget til forordningen
* erklæringen skal følges av en laboratorierapport som angir verdien av migrasjon av PAA og formaldehyd. Verdiene skal ikke overstige 0,01 mg/kg for PAA og 15 mg/kg for formaldehyd
* kontrollmyndighetene i medlemslandene skal dokumentkontrollere alle forsendelsene, mens 10 % av forsendelsene også skal gjennomgå identitets- og fysisk kontroll
* kontrollmyndighetene kan tillate at forsendelser transporteres videre i påvente av resultatene fra den fysiske kontrollen, forutsatt at forsendelsene forblir under myndighetenes kontroll
* forsendelser kan bare frigjøres for salg på markedet av tollmyndighetene dersom kontrollmyndighetene angir i erklæringen for forsendelsene at varene kan frigjøres for det frie markedet

Forordningen stiller også nærmere krav til kontrollmyndighetene om rapportering til Kommisjonen i forbindelse med kontrollene som skal gjennomføres.

Merknader
Rettsakten krever endring i norsk regelverk.

Rettsakten følger forenklet prosedyre etter EØS-avtalen og er gjennomført uten forutgående høring med hjemmel i matloven § 23 tredje ledd, som innebærer at Mattilsynet blant annet kan fastsette tidsbegrensede forskrifter uten forutgående høring. Rettsakten er gjennomført i forskrift 29. juni 2011 nr. 695 om kontroll av kjøkkenartikler i plast importert fra Kina og Hong Kong med ikrafttredelse 1. juli 2011.

Det er sendt ut informasjon om det kommende regelverket til berørte aktører i Norge 28. september 2010 og i juni 2011.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Konsekvenser for importører
Importører vil få mer administrativt arbeid ved at forsendelsene med plastprodukter skal forhåndsvarsles i tillegg til arbeid i forbindelse med at forhåndsvarselet skal følges av en erklæring med laboratorierapport. Kostnadene ved dette arbeidet vil kunne variere fra virksomhet til virksomhet, basert på organiseringen av virksomheten. Det forutsettes videre at analyserapporten kommer fra produsenten og er en del av innkjøpskostnadene til importøren. Det er antatt at importen av kjøkkenredskaper til Norge vil utgjøre ca. 250 forsendelser per år, som vil berøre minst 50 importører.

Det er ikke innført et gebyr for kontrollen i forskriften som pålegges importør. Det er imidlertid en mulighet for at det vil bli innført et gebyr rettet mot importør senere, i forbindelse med gjennomgangen av gebyrordningene i Mattilsynet. Forordningen åpner for at kontrollen kan finansieres av importør.

Konsekvenser for Mattilsynet
For Mattilsynet vil gjennomføringen av rettsakten i norsk rett medføre følgende administative og økonomiske konsekvenser.

Regelverket vil medføre merarbeid i forbindelse med saksbehandling knyttet til kontrollen og selve gjennomføringen av den fysiske kontrollen. Her er det beregnet at arbeidsmengden vil beløpe seg til noe over 500 arbeidstimer. Selve dokumentkontrollen er oppgitt til å ta ca. to arbeidstimer i snitt. Med 250 forsendelser i året vil dette utgjøre rundt 500 arbeidstimer. For gjennomføringen av identitets- og fysisk kontroll er det beregnet at en arbeidstime vil gå med til dette arbeidet. Med en frekvens på 10 % vil dette utgjøre ca. 25 arbeidstimer. Et mulig fratrekk i denne beregnede arbeidsmengden er eventuelle stikkprøvekontroller som gjennomføres på denne produktgruppen sett i forhold til uttalt risiko. I tillegg kommer analysekostnadene i forbindelse med den fysiske kontrollen. Analysekostnaden for undersøkelsen av migrasjon av PAA er beregnet til ca. kr. 4.750 ekskl. mva. pr. analyse. Analysekostnaden for migrasjon av formaldehyd er beregnet til ca. kr. 4.650 ekskl. mva. pr. analyse. Dette vil til sammen utgjøre ca. kr. 11.750 inkl. mva. Ved kontroll av 25 forsendelser vil dette utgjøre i underkant av kr. 300.000. I sum vil gjennomføringen av denne kontrollen av plastprodukter medføre en kostnad på over kr. 300.000 per år. I tillegg kommer kostnader knyttet til arbeidstid.

Sakkyndige instansers merknader
Det har vært utarbeidet et faktanotat om regelverket, som ble diskutert i Spesialutvalget for næringsmidler 28.10.2010. Faktanotatet er lagt ved som saksvedlegg til dette EØS-notatet.

EØS-notatet tas opp til orientering i Spesialutvalget for næringmidler.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten er også hjemlet i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 7.1 nr. 13.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 22. mars 2011, og er gjennomført i norsk rett etter EØS-avtalens forenklede prosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.03.2011
Anvendelsesdato i EU
01.07.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.06.2009
Anvendes fra i Norge
01.07.2009