Kjøretøy som leies uten fører til godstransport på vei

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/1/EF av 18. januar 2006 om bruk av kjøretøy som er leid uten førar til godstransport på vei

Directive 2006/1/EC of 18 January 2006 on the use of vehicles hired without drivers for the carriage of goods by road

Siste nytt

Åpen konsultasjon om gjennomgang av direktivet igangsatt av Kommisjonen 11.8.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsdirektivet, norsk utgave)

1) Rådsdirektiv 84/647/EØF av 19. desember 1984 om bruk av kjøretøyer leid uten fører til godstransport på vei er vorte endra monaleg. Av omsyn til klarleiken og av praktiske årsaker bør det nemnde direktivet konsoliderast.

2) Frå eit makroøkonomisk synspunkt kan bruken av leigde køyretøy i visse situasjonar gjere det mogleg med ei optimal fordeling av ressursar ved å avgrense sløsinga med produksjonsfaktorar.

3) Frå eit mikroøkonomisk synspunkt kan slik bruk gje organiseringa av transporten eit element av fleksibilitet, og såleis auke produktiviteten til dei føretaka som det gjeld.

4) Dette direktivet bør ikkje røre ved dei pliktene som medlemsstatane har med omsyn til fristane for innarbeiding i nasjonal lovgjeving av dei direktiva som er førde opp i vedlegg I del B —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.01.2006
Anvendelsesdato i EU
24.03.2006
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 34, 25.6.2009, p. 144-147
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.06.2006
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.06.2006
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.06.2006

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006L0001
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro