Klassifisering av visse stoffer i tekstiler og fottøy som kreftframkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1513 av 10. oktober 2018 om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) om visse stoffer klassifisert som kreftframkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR) kategori 1A eller 1B

Commission Regulation (EU) 2018/1513 of 10 October 2018 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards certain substances classified as carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction (CMR), category 1A or 1B

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.2.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.2.2019)

Sammendrag av innhold
Den nye forordningen innfører begrensninger i REACH i en ny post på REACH vedlegg XVII (post 72) for visse nærmere spesifiserte stoffer som er klassifisert som kreftframkallende, kjønnscellemutagene eller reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer) i kategori 1A og 1B. Forordningen innfører grenseverdier i tekstiler og fottøy for blant annet ftalater og PAHer, kadmium, krom(VI), arsen og bly og noen av metallenes forbindelser, samt en rekke andre stoffer. Hensikten er å regulere innholdet av stoffene både som forurensinger og å hindre at de blir brukt i produksjon av tekstiler og fottøy. Reguleringen er foreslått i samsvar med REACH artikkel 68 nr. 2. Det vil si at forslaget ikke har blitt behandlet av kjemikaliebyrået ECHAs komiteer for henholdsvis risikovurdering (RAC) og sosioøkonomisk analyse (SEAC). ECHA har imidlertid levert en beskrivelse av forbrukereksponering for stoffene i klær, tekstiler og fottøy. Kommisjonen har diskutert saken med ulike interessenter og med nasjonale myndigheter på flere stadier ved utarbeidelsen av forslaget, og hadde det på offentlig høring til 8. mars.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Gjennomføring av den nye forordningen vil skje ved endring i REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Den nye forordningen vil føre til bedre beskyttelse mot farlige stoffer i tekstiler og fottøy.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant. Den vil føre til bedre beskyttelse for forbrukere mot farlige stoffer.

Status
Forordningen er vedtatt i EU, og gjennomført i Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.10.2018
Anvendelsesdato i EU
01.11.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
21.11.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
08.02.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.02.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.02.2019
Anvendes fra i Norge
13.02.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1513
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro