Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser: endringsbestemmelser om skreddersydde malinger

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning (EU) .../... av 31. august 2020 om endring av artikkel 25 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballeringer av stoffer og stoffblandinger med hensyn til skreddersydde malinger

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 31 August 2020 amending Article 25 of Regulation (EC) 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures as regards bespoke paints

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 31.8.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EF) nr. 1272/2008 blev ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2017/542 for at tilføje visse krav i forbindelse med indberetning af oplysninger til brug for beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer og for medtagelse af en "unik formelidentifikator" (UFI) i de supplerende oplysninger, der angives på etiketten for en farlig blanding. Importører og downstreambrugere er forpligtede til gradvist at begynde at overholde kravene i henhold til en række frister for overholdelse, alt efter hvilken anvendelse, blandingen markedsføres til.

(2) Malingsektoren har udtrykt specifikke betænkeligheder med hensyn til den praktiske anvendelighed af kravene til beredskabet i sundhedsmæssige nødsituationer i tilfælde af malinger, der formuleres i et begrænsede mængder, og som skræddersyes til den enkelte forbruger eller professionelle bruger på salgsstedet. For at imødekomme forbrugernes efterspørgsel efter meget specifikke farvetoner kan foretagender, der formulerer, blive bedt om at formulere og levere maling med et næsten ubegrænset antal forskellige sammensætninger. Overholdelse af kravene til beredskabet i sundhedsmæssige nødsituationer vil derfor kræve, at foretagender, der formulerer, enten indsender oplysninger og genererer UFI'er på forhånd for et meget stort antal malinger i alle mulige farvekombinationer, hvoraf mange muligvis aldrig vil blive leveret i praksis, eller udsætter hver levering på salgsstedet, indtil oplysningerne er blevet indsendt, og UFI'en er blevet genereret. Med begge tilgange ville man lægge en uforholdsmæssig stor byrde på industrien for specialmaling.

(3) For at undgå en uforholdsmæssig stor administrativ byrde, navnlig for små og mellemstore virksomheder, med hensyn til specialmalinger skal kravene ændres ved Kommissionens delegerede forordning (EU) YYYY/XXX for at gøre det muligt at undtage specialmalinger fra anmeldelsespligten i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1272/2008 og fra forpligtelsen i dette bilag til at generere en UFI. I så fald skal de individuelle blandinger, der er indeholdt i specialmalinger, imidlertid fortsat være underlagt alle kravene i bilag VIII for at give giftinformationscentraler mulighed for at definere et passende beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer.

(4) I lyset af dette er det hensigtsmæssigt at ændre artikel 25 i forordning (EF) nr. 1272/2008 med henblik på at fastsætte en regel for specialmalinger, for hvilke der ikke er meddelt nogen oplysninger, og for hvilke der ikke er genereret nogen tilsvarende UFI, som kræver, at UFI'erne for alle blandingerne i specialmalingen skal angives på etiketten på specialmalingen. Hvis koncentrationen af en blanding med en UFI i specialmalingen overstiger 5 %, bør koncentrationen desuden medtages i de supplerende oplysninger, der er angivet på etiketten på specialmalingen, da blandinger i specialmalinger med en sådan koncentration med større sandsynlighed er relevante for beredskabet i sundhedsmæssige nødsituationer.

(5) I betragtning af, at datoen for overholdelse af reglerne for blandinger til privat eller professionel brug, der i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1272/2008 er fastsat til den 1. januar 2021, nærmer sig, og at denne forordning gør det muligt for alle sektorer at overholde nævnte bilag, bør denne forordning træde i kraft så hurtigt som muligt.

(6) Forordning (EF) nr. 1272/2008 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
31.08.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet