Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/11 av 29. oktober 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger med hensyn til opplysninger knyttet til reaksjoner i helsemessige nødssituasjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/11 of 29 October 2019 amending Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures as regards information relating to emergency health response

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.7.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.3.2020)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har vedtatt en utsettelse av fristen for innsending av kjemikalieinformasjon i henhold til CLP artikkel 45 og vedlegg VIII. Det er vedtatt at første frist for innsending utsettes med ett år, til 1. januar 2021, for å imøtekomme ønsker fra industri og medlemsland.

Regelverket trer i kraft gradvis og den første fristen gjelder for stoffblandinger til forbrukere og til yrkesmessig bruk.

I Norge har Giftinformasjonen tilgang til produktregisteret, og inntil videre gjelder en registrering i produktregisteret også som en innmelding av informasjon i henhold til artikkel 45 i CLP.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1272/2008 – er hjemlet i traktatens artikkel 95 (som er erstattet av artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte). Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2012 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Nye CLP-rettsakter gjennomføres ved endringer i CLP-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten nødvendiggjør endringer i CLP-forskriften. De økonomiske konsekvensene av endringene er vurdert til å ikke være vesentlige.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.10.2019
Anvendelsesdato i EU
01.01.2020

EØS



EFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.03.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
14.07.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.07.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.07.2020

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2020
Anvendes fra i Norge
15.07.2020

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0011
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro