Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/542 av 22. mars 2017 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger ved å legge til et nytt vedlegg om harmonisert informasjon knyttet til nødstilfeller

Commission Regulation (EU) 2017/542 of 22 March 2017 amending Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures by adding an Annex on harmonised information relating to emergency health response

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.7.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.7.2017)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1272/2008 gir regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen).

Forordning (EU) 2017/542 medfører et nytt vedlegg til CLP-forordningen som vil omhandle giftinformasjon. Endringen retter seg mot importører og etterfølgende brukere av stoffblandinger som er fareklassifisert på grunnlag av helsemessige eller fysiske virkninger. Det innføres et nytt, felles europeisk format for innsending av informasjon til myndighetene i nødstilfeller. Videre skal stoffblandinger som omfattes av endringen identifiseres med "Unique Formula Identifier" (UFI). Stoffblandingene skal kategoriseres gjennom et felles europeisk produktkategoriseringssystem.

Forordningen er ment å danne grunnlaget for rask og riktig behandling og rådgivning i helsemessige nødssituasjoner i hele EU/EØS. Det forventes også at det blir enklere for aktørene som omsetter stoffblandinger i flere land å oppfylle pliktene sine siden kravene blir de samme i hele EU/EØS.

Merknader
Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1272/2008 – er hjemlet i traktatens artikkel 95 (som er erstattet av artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte). Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2012 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Nye CLP-rettsakter gjennomføres ved endringer i CLP-forskriften. Utkast til norsk gjennomføringsforskrift og høringsdokumenter ble lagt ut på Miljødirektoratet sin hjemmeside 13. desember 2016 med 24. januar 2017 som frist for kommentarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten nødvendiggjør endringer i CLP-forskriften. De økonomiske konsekvensene av endringene som foreslås er vurdert til å ikke være vesentlige. Endringene vil primært medføre administrative kostnader knyttet til mottak og håndtering av data.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Norge deltar i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeid med gjennomføring og utvikling av CLP-regelverket, herunder faglige innspill og som ansvarlig for stoffer. Giftinformasjonen og Miljødirektoratet har vært involvert i utvikling av dette forslaget. Myndighetene er i kontakt med berørte parter. Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet (Competent Authority) for CLP i Norge.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til rettsakt er publisert i EU-register. Rettsaktenble vedtatt 22. mars 2017 og publisert i OJ 23. mars 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.10.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.03.2017
Anvendelsesdato i EU
01.01.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.04.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
07.07.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.07.2017
Anvendes fra i Norge
08.07.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0542
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro