Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjonskrav knyttet til helsemessige nødsituasjoner

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning (EU) .../... av 31. august 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballeringer av stoffer og stoffblandinger med hensyn til forbedring av anvendbarheten av opplysningskrav i forbindelse med helsemessige nødsituasjoner

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 31 August 2020 amending Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures in order to improve the workability of information requirements related to emergency health response

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 31.8.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EF) nr. 1272/2008 blev ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2017/542 for at tilføje visse krav i forbindelse med indberetning af oplysninger til brug for beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer og for medtagelse af en "unik formelidentifikator" i de supplerende oplysninger, der angives på etiketten på en farlig blanding. Kravene blev ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/11. Importører og downstreambrugere er forpligtede til gradvist at begynde at overholde kravene i henhold til en række frister for overholdelse, alt efter hvilken anvendelse, blandingen markedsføres til.

(2) Forskellige industrisektorer har i visse tilfælde givet udtryk for betænkeligheder med hensyn til den praktiske anvendelighed af oplysningskravene for beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer, navnlig for så vidt angår det forhold, at det er vanskeligt at kende den nøjagtige sammensætning af blandinger i tilfælde, hvor der anvendes råmaterialer med en meget varierende eller ukendt sammensætning i fremstillingen af blandingen, i tilfælde hvor toksikologisk meget ens komponenter, der leveres af flere forskellige leverandører, anvendes sammen i den samme produktionslinje, eller i tilfælde, hvor der indgår komplekse forsyningskæder. For specialblandinger er der også givet udtryk for betænkeligheder med hensyn til, at det ikke er muligt på forhånd at vide, hvilke nøjagtige specialblandinger der skal markedsføres.

(3) Det er nødvendigt at tage højde for situationer, hvor der anvendes forskellige, men toksikologisk meget ens komponenter i en blanding, og hvor det ikke vides, hvilken komponent der er til stede i en bestemt blanding, der markedsføres på et givet tidspunkt. For at sikre, at kravene til beredskabet i sundhedsmæssige nødsituationer kan opfyldes korrekt i praksis, bør importører og downstreambrugere have mulighed for at gruppere toksikologisk ens komponenter i en blanding i en udskiftelig komponentgruppe (UKG) og give oplysninger om den samlede koncentration af de komponenter, der findes i blandingen, uden at det er nødvendigt at angive deres separate koncentrationer. For at give giftinformationscentraler mulighed for at fastsætte et passende beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer bør komponenter kun grupperes i en udskiftelig komponentgruppe, hvis deres klassificering for sundhedsmæssige og fysiske virkninger er identiske, og hvis fareidentifikationen og de yderligere fareoplysninger er identiske for alle mulige kombinationer af den deraf følgende færdige blanding, der indeholder disse komponenter. For komponenter, der er klassificeret i bestemte fareklasser, bør det også være nødvendigt for dem at have den samme tekniske funktion og de samme toksikologiske egenskaber for at kunne grupperes.

(4) For at løse særlige problemer for sektorerne for gips, færdigblandet beton og cement og for at give dem mulighed for at opfylde kravene i forbindelse med beredskabet i sundhedsmæssige nødsituationer uden at sænke sikkerhedsniveauet bør det være muligt at indberette oplysninger om beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer vedrørende visse standardiserede blandinger inden for disse tre sektorer ved at henvise til en standardsammensætning. For at give giftinformationscentraler mulighed for at fastsætte et passende beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer bør denne mulighed dog kun være tilgængelig i tilfælde, hvor blandingens klassificering ikke ændrer sig alt efter blandingens sammensætning inden for de koncentrationsintervaller, der er specificeret i standardformularen, og hvor oplysningerne om sammensætningen er mindst lige så detaljerede som oplysningerne i blandingens sikkerhedsdatablad, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006 ("sikkerhedsdatablad"). Hvis oplysningerne i sikkerhedsdatabladet er mere detaljerede end oplysningerne om sammensætningen i standardformularen, bør importører og downstreambrugere i stedet forpligtes til at indberette oplysningerne i sikkerhedsdatabladet.

(5) For at løse særlige problemer, der forventes for visse brændstoffer, og under hensyntagen til, at brændstoffer, der markedsføres, normalt er i overensstemmelse med en teknisk standard, og at giftinformationscentraler har meddelt et lavt antal forgiftningstilfælde med brændstoffer, bør det være muligt, indtil der findes en mere passende løsning, at indberette oplysninger om beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer ved at henvise til de oplysninger, der findes i sikkerhedsdatabladet, såvel som en hvilken som helst anden kendt oplysning om produkternes kemiske sammensætning.

(6) For at imødekomme forbrugernes efterspørgsel efter meget specifikke farvetoner bliver foretagender, der formulerer, nogle gange bedt om at formulere og levere specialmalinger på salgsstedet. Disse specialmalinger kan have et næsten ubegrænset antal forskellige sammensætninger. Uden nogen afhjælpende foranstaltninger vil overholdelse af kravene til beredskabet i sundhedsmæssige nødsituationer i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1272/2008 derfor kræve, at foretagender, der formulerer specialmalinger, enten indberetter oplysninger og genererer unikke formelidentifikatorer (UFI'er) på forhånd for et meget stort antal malinger i alle mulige farvekombinationer, hvoraf mange muligvis aldrig kan leveres i praksis, eller udsætter hver levering, indtil oplysningerne er blevet indberettet og UFI'en er blevet oprettet. Hver tilgang vil medføre en uforholdsmæssig stor byrde for industrien for specialmaling, navnlig for små og mellemstore virksomheder, uden at øge sikkerhedsniveauet betydeligt.

(7) Giftinformationscentraler har ikke meddelt et betydeligt antal ulykker i forbindelse med maling. I lyset af de tilsyneladende lavere risici i forhold til andre blandinger er det berettiget at tillade en mere fleksibel tilgang, da dette ikke vil reducere det nuværende sikkerhedsniveau.

(8) Det er derfor hensigtsmæssigt at give mulighed for at fritage specialmalinger fra anmeldelsespligten i bilag VIII og fra kravet om at generere en UFI. I så fald bør de individuelle blandinger, der er indeholdt i specialmalinger, imidlertid fortsat være omfattet af alle kravene i nævnte bilag for at give giftinformationscentraler mulighed for at fastsætte et passende beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer. Parallelt med denne forordning ændrer Kommissionens delegerede forordning (EU) YYYY/XXX [Publikationskontoret: Indsæt venligst en henvisning til den retsakt, der ændrer artikel 25 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger for så vidt angår specialmalinger, C(2020)5758] artikel 25 i forordning (EF) nr. 1272/2008 for at tilføje en ny regel for så vidt angår specialmalinger, for hvilke der ikke er foretaget nogen indberetning i overensstemmelse med bilag VIII, og for hvilke der ikke er genereret nogen tilsvarende UFI, som kræver, at UFI'er for hver enkel blanding i specialmalingen skal angives på etiketten til specialmalingen sammen med den specifikke koncentration i hver sådan blanding med en UFI, der er til stede i en koncentration på over 5 %.

(9) I betragtning af antallet af ændringer i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1272/2008 bør hele bilaget erstattes af hensyn til den juridiske klarhed.

(10) I betragtning af, at datoen for overholdelse af reglerne for blandinger til privat eller professionel brug, der i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1272/2008 er fastsat til den 1. januar 2021, nærmer sig, og at denne forordning gør det muligt for alle sektorer at overholde nævnte bilag, bør denne forordning træde i kraft så hurtigt som muligt.

(11) Forordning (EF) nr. 1272/2008 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
31.08.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet