Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 286/2011 av 10. mars 2011 om endring med hensyn på tilpasning til den tekniske og vitenskabelige utvikling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merkning og emballering av stoffer og stoffblandinger

Commission Regulation (EU) No 286/2011 of 10 March 2011 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.11.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.6.2011)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen) ble blant annet vedtatt for å gjennomføre FNs globale harmoniserte system (GHS) for klassifisering og merking av kjemikalier.

Klassifiseringskriteriene og merkebestemmelsene i GHS revideres regelmessig på FN-nivå. Den tredje reviderte utgaven av GHS ble vedtatt i desember 2008 av FNs ekspertkomite for transport av farlig gods og det globale harmoniserte systemet for klassifisering og merking av kjemikalier (UNCETDG/GHS). Den omfatter blant annet endringer vedrørende bestemmelsene for tildeling av faresetninger og merking av små forpakninger, nye underkategorier for luftveis- og hudsensibilisering, revidering av klassifiseringskriteriene for skadelige langtidseffekter (kronisk toksisitet) for vannmiljøet og en ny fareklasse for stoffer og stoffblandinger som er skadelig for ozonlaget. På bakgrunnen av dette er det nødvendig å tilpasse de tekniske bestemmelsene og kriteriene i vedleggene til forordning (EF) nr. 1272/2008 CLP til den tredje reviderte utgaven av GHS.

GHS gjør det mulig for myndighetene å vedta supplerende merkebestemmelser på etiketten for å beskytte personer som allerede er sensibilisert for et bestemt kjemisk stoff som kan fremkalle allergiske reaksjoner ved svært lave konsentrasjoner. Gjennom forordning (EU) nr. 286/2011 innføres det krav i CLP om at navnet på et slikt stoff skal fremkomme på etiketten selv om det forekommer i svært lave konsentrasjoner i en stoffblanding.

Videre endres terminologien i vedleggenes ulike bestemmelser, og visse tekniske kriterier endres også for å gjøre det enklere for både aktører og tilsynsmyndigheter å følge opp og håndheve bestemmelsene. Disse endringene gir en mer enhetlig og klarere tekst i regelverket.

Bestemmelsene i forordning (EU) nr. 286/2011 gjelder for stoffer fra og med 1. desember 2012 og for stoffblandinger fra og med 1. juni 2015.

Merknader
Forordning (EF) nr. 1272/2008 CLP er hjemlet i artikkel 95 i EF-traktaten. Forordning (EF) nr. 1272/2008 CLP erstatter direktivene om klassifisering og merking av farlige stoffer (67/548/EØF) og klassifisering og merking av farlige stoffblandinger (1999/45/EF). Disse direktivene ble innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Det er sentralt å gjennomføre tilsvarende nye endringer i norsk regelverk, både i forhold til forbedringer knyttet til helse og miljø, og slik at berørt norsk industri og norske myndigheter har tilsvarende oppdatert regelverk å følge og håndheve. Ansvarlig myndighet (CA-myndighet) for CLP-regelverket i Norge er delt mellom Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Klima- og forurensningsdirektoratet.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsforordning (EU) nr. 286/2011 er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling, og rettsakten ble vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Forordning (EF) nr. 1272/2008 CLP er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen, men det foreligger utkast til EØS-komitebeslutning. På grunn av viktige tidsfrister i dette regelverket har norske myndigheter parallelt jobbet med gjennomføringsforskrift som har vært på høring og som er vedtatt sammen av Miljøverndepartementet, Arbeidsdepartementet, Justisdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Imidlertid må kunngjøring og notifisering av forskriften avventes til rettsakten formelt er innlemmet i EØS-avtalen.

Status
Kommisjonsforordning (EU) nr. 286/2011 ble vedtatt 10. mars 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.03.2010
Anvendelsesdato i EU
01.12.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 54, 29.9.2016, p. 754-806
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.10.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
15.06.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.06.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.06.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
31.10.2012
Anvendes fra i Norge
31.10.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0286
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro