Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 618/2012 av 10. juli 2012 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1271/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger

Commission Regulation (EU) No 618/2012 of 10 July 2012 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.11.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.2.2013)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (omtalt som CLP) ble vedtatt blant annet for å gjennomføre FNs globale harmoniserte system (GHS) for klassifisering og merking av kjemikalier. Forordning (EF) nr. 1272/2008 opphever og erstatter direktiv 67/548/EØF (om klassifisering og merking av stoffer) og direktiv 99/45/EF (om klassifisering og merking av stoffblandinger).

Forordning (EU) nr. 618/2012 endrer og oppdaterer vedlegg til forordning (EF) nr. 1272/2008. Vedlegg VI, del 3 i forordning (EF) nr. 1272/2008 inneholder to lister over harmonisert klassifisering og merking av farlige stoffer.Tabell 3.1 inneholder en liste over harmonisert klassifisering og merking av stoffer basert på kriterier i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. Tabell 3.2 inneholder en liste over harmonisert klassifisering og merking av farlige stoffer basert på kriterier i henhold til direktiv 67/548/EØF. Det er behov for å endre disse to listene for å inkludere oppdaterte klassifiseringer av stoffer som allerede omfattes av harmonisert klassifisering, og i tillegg inkluderes nye harmoniserte klassifiseringer i disse listene.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1272/2008 er hjemlet i traktatens artikkel 95.

Rettslige konsekvenser: Forordning (EF) nr. 1272/2008 er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 106/2012 av 15. juni 2012. Forordning (EF) nr. 1272/2008 er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).

Direktivene 67/548/EØF og 99/45/EF (som erstattes og oppheves av forordning (EF) nr. 1272/2008) ble i sin tid også innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Administrative/økonomiske konsekvenser: Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha administrative og/eller økonomiske konsekvenser av særlig betydning utover arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Gruppe 2: Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling.

Dokumenter knyttet til høring av endringsforskrift legges ut på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet - www.klif.no

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Det er positivt at det gjennomføres en oppdatering av regelverket. Det er tilsvarende viktig for både berørt norsk industri og myndigheter at Norge får et tilsvarende oppdatert og forbedret regelverk på området, både ut i fra beskyttelse av helse og miljø og i forhold til like rammevilkår for norsk industri. Rettsakten er en endring og videreutvikling av regelverk som alt er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Status
Rettsakten ble vedtatt 10. juli 2012. Forordning (EU) nr. 618/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 1. februar 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 9/2013.

Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeidet med gjennomføring og videreutvikling av CLP-regelverket, herunder med faglig innspill og som ansvarlig for stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter. Ansvarlig myndighet (CA-myndighet) for CLP-regelverket i Norge er delt mellom Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Klima- og forurensningsdirektoratet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.07.2012
Anvendelsesdato i EU
31.07.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 26.1.2017, p. 252-259
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.12.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.11.2013
Anvendes fra i Norge
01.12.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0618
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro