Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1179 av 19. juli 2016 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling

Commission Regulation (EU) 2016/1179 of 19 July 2016 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.9.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.9.2016)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1272/2008 gir regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen). CLP-forordningen erstattet direktivene 67/548/EØF om klassifisering og merking av stoffer og 1999/45/EF om klassifisering og merking av stoffblandinger.

Gjennom forordning (EU) 2016/1179 endres CLP-forordningen følgende;
Forslag til ny og oppdatert harmonisert klassifisering og merking av visse stoffer er vurdert av det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA). Vedlegg VI til CLP oppdateres med ny fareklassifisering for en rekke stoffer. For stoffet bly introduseres en spesifikk konsentrasjonsgrense på > 0,03% for pulverform og en generisk konsentrasjonsgrense på > 0,3% for massiv form. Miljøfareklassifiseringen for kobberstoffer er noe moderert i forhold til ECHAs anbefaling.

Del 3 i vedlegg VI til forordning (EU) nr. 1272/2008 inneholder to lister med harmonisert klassifisering og merking av farlige stoffer. Stoffene i tabell 3.1 er klassifisert og merket etter kriterier i forordning (EU) nr. 1272/2008. Stoffene i tabell 3.2 er klassifisert og merket etter kriterier i direktiv 67/548/EØF. Siden direktiv 67/548/EØF er opphevet med effekt fra 1. juni 2015 bør tabell 3.2 i del 3 i vedlegg VI slettes. For å lette overgangen til full anvendelighet av forordning (EU) nr. 1272/2008 bør ikke opphevelsen få effekt før 1. juni 2017.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1272/2008 – er hjemlet i traktatens artikkel 95 (som er erstattet av artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte). Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2012 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Nye CLP-rettsakter gjennomføres ved endringer i CLP-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten nødvendiggjør endringer i CLP-forskriften. De økonomiske konsekvensene av endringene som foreslås er vurdert til å ikke være vesentlige.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til rettsakt ble publisert i EU-register 15. februar 2016. Rettsakten ble vedtatt 19. juli og publisert i OJ 20. juli 2016. Norge deltar i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeid med gjennomføring og utvikling av CLP-regelverket, herunder faglige innspill og som ansvarlig for stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter. Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet (Competent Authority) for CLP i Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.02.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
19.07.2016
Anvendelsesdato i EU
01.03.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 15.6.2017, p. 122-136
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.07.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.09.2016
Anvendes fra i Norge
24.09.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1179
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro