Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/112/EF av 16. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF og direktiv 2000/53/EF, 2002/96/EF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/42/EF for å tilpasse de til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger

Directive 2008/112/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 amending Council Directives 76/768/EEC, 88/378/EEC, 1999/13/EC and Directives 2000/53/EC, 2002/96/EC and 2004/42/EC of the European Parliament and of the Council in order to adapt them to Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 07.07.2014

En norsk forskrift som gjennomfører EU-direktivet fra 2008 om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer ble kunngjort 11. juli 2014. En gjennomføringsforskrift ble også kunngjort 17. juni 2014. EFTAs overvåkingsorgan sendte i mai 2013 en formell henvendelse til Norge om manglende gjennomføring direktivet.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.6.2012)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger harmoniserer klassifisering og merking av stoffer og stoffblandinger. Forordning (EF) nr. 1272/2008 (omtalt som CLP-forordningen) vil erstatte direktiv 67/548/EØF om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer og direktiv 1999/45/EF om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffblandinger. Forordning (EF) nr. 1272/2008 bygger på erfaringene med direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og inkorporerer kriteriene for klassifisering og merking av stoffer og stoffblandinger som er fastsatt i det globale harmoniserte systemet for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS) som er vedtatt på internasjonalt nivå gjennom FNs regi.

Visse bestemmelser om klassifisering og merking som er fastsatt i hhv direktivene 67/548/EØF og 1999/45/EF fungerer også som grunnlag for anvendelse av annen lovgivning som:

• Rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976 om kosmetikk
• Rådsdirektiv 88/378/EØF av 3. mai 1988 om sikkerhet ved leketøy
• Rådsdirektiv 1999/13/EF av 11. mars 1999 om begrensning av utslipp av flyktige organiske forbindelser fra bruk av organiske løsemidler i visse virksomheter og anlegg
• Europaparlaments og Rådsdirektiv 2000/53/EF av 18. september 2000 om utrangerte kjøretøy
• Europaparlaments og Rådsdirektiv 2002/96/EF av 27. januar 2002 om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE-direktivet)
• Europaparlaments og Rådsdirektiv 2004/42/EF av 21. april 2004 om begrensning av utslipp av flyktige organiske forbindelser fra anvendelse av organiske løsemiddel i visse malinger og lakk samt lakkeringsprodukter reparasjon av kjøretøy.

Inkorporering av GHS-kriteriene medfører innføring av nye fareklasser og nye farekategorier som kun delvis tilsvarer bestemmelser om klassifisering og merking fastsatt i hhv direktiv 67/548/EØF og direktiv 1999/45/EF. En analyse av de potensielle implikasjonene ved overgangen fra det gamle til det nye klassifiserings- og merkesystemet resulterte i at anvendelsesområdet for de pågjeldene rettsaktene bør fastholdes ved å tilpasse referansene til klassifiseringskriteriene i direktivene 76/768/EØF, 88/378/EØF, 2000/53/EF og 2002/96/EF til det nye systemet som ble innført ved forordning (EF) nr. 1272/2008.

Det er også nødvendig å tilpasse direktiv 76/768/EØF slik at det tar høyde for fastsettelsen av forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH, videre om opprettelsen av det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) i tilknytning til REACH og om endring av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og Kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådsdirektiv 76/769/EØF og Kommisjonsdirektivene 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF.

Direktiv 1999/13/EF må også endres slik at det blir i overensstemmelse med direktiv 67/548/EØF der risikosetningene R40 er erstattet med to nye risikosetninger R40 og R68 for å sikre en korrekt overgang til de faresetninger som er fastsatt i forordning (EF) nr. 1272/2008.

Overgangen fra klassifiseringskriteriene i direktiv 67/548/EØF og direktiv 1999/45/EF bør avsluttet innen 1. juni 2015. Som produsent av kosmetikk, leketøy, maling, lakk, produkter til reparasjonslakkering for kjøretøy, kjøretøy og elektrisk og elektronisk utstyr regnes produsenter, importører eller etterfølgende brukere innenfor betydningen i forordning (EF) nr. 1272/2008 samt driftledere hvis aktiviteter er omfattet av direktiv 1999/13/EF. De bør alle få en mulighet til å utforme en overgangsstrategi i henhold til dette direktivet innenfor liknende tidsramme som i forordning (EF) nr. 1272/2008.

I artiklene 1 - 6 i direktiv 2008/112/EF oppstilles de konkrete endringer som må foretas i direktivene 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF, 2000/53/EF, 2002/96/EF og 2004/42/EF slik at de omtalte bestemmelsene om klassifisering og merking vil samsvare med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1272/2008. Forordning (EF) nr. 1272/2008 har vært behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevant og akseptabel.

Merknader
Direktiv 2008/112/EF er hjemlet i artikkel 95 og artikkel 175(1) i EF-traktaten. Gjennomføring av direktiv 2008/112/EF vil medføre behov for endringer i norsk rett i de forskrifter/bestemmelser som har gjennomført de omtalte direktivene.

Sakkyndige instansers merknader
Direktiv 2008/112/EF er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling, og ble vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Norge deltar aktivt i EUs arbeid på de aktuelle områdene ved deltakelse på møter og faglige innspill, og myndighetene er også i kontakt med berørte parter. Direktiv 2008/112/EF omhandler nødvendige endringer i direktivene 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF, 2000/53/EF, 2002/96/EF og 2004/42/EF for at de skal være oppdatert og samsvare med de aktuelle bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1272/2008. Det er kontakt og samarbeid mellom de berørte myndigheter på dette området. Det er viktig både for berørt industri og aktuelle norske myndigheter å ha tilsvarende forbedret og oppdatert regelverk på dette viktige området som resten av EU/EØS.

Status
Direktiv 2008/112/EF ble vedtatt 16. desember 2008. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 15. juni 2012 ved EØS-komitebeslutning nr. 106/2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.10.2007
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
16.12.2008
Gjennomføringsfrist i EU
01.04.2010
Anvendelsesdato i EU
01.06.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 54, 29.9.2016, p. 394-400
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
15.06.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.06.2014
Anvendes fra i Norge
13.06.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0112
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro