Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (12. ATP)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/521 av 27. mars 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utviklingen

Commission Regulation (EU) 2019/521 of 27 March 2019 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.10.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.10.2019)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1272/2008 gir regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen). Kommisjonsforordning (EU) 2019/521 (12. ATP) medfører en harmonisering med 6. og 7. revisjon av Globally Harmonized System for classification and labelling of chemicals (GHS) som ble vedtatt i hhv. 2014 og 2016.

Endringene i 6. revisjon av GHS omfatter eksplosiver, pyrofore gasser, diverse endringer andre fareklasser (inkl. referanser til testmetoder), transportetiketter og sikkerhetsdatablader. Endringene i 7. revisjon av GHS omfatter brannfarlige gasser og eksplosiver, justering av ordlyd i P-setninger("sikkerhetssetninger"), og vilkår for bruk, justering av definisjoner av fareklasser og enkelte andre justeringer av teksten.

Andre endringer som er innført er justering av vilkår for når allergifremkallende ingredienser med spesifikke konsentrasjonsgrenser skal på etiketten, oppdatering av metode i note til vedlegg VI, justering av tekst om vilkår for bruk av additivitet og en språklig justering i H314 på fransk.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1272/2008 – er hjemlet i traktatens artikkel 95 (som er erstattet av artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte). Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2012 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Nye CLP-rettsakter gjennomføres ved endringer i CLP-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten nødvendiggjør endringer i CLP-forskriften. De økonomiske konsekvensene av endringene er vurdert til å ikke være vesentlige.

Vurdering
Forordningen er OK.

Andre opplysninger
Forordning 2019/521 ble tatt inn i EØS‐avtalen 27. september i år. Forordningen endrer CLP. Gjennomføringsforskriften ble vedtatt og trådte i kraft 4. oktober.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.09.2018
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.03.2019
Anvendelsesdato i EU
17.10.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.06.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.10.2019
Anvendes fra i Norge
04.10.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0521
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro