Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (13. ATP)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1480 av 4. oktober 2018 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling, og om retting av kommisjonsforordning (EU) 2017/776

Commission Regulation (EU) 2018/1480 of 4 October 2018 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures and correcting Commission Regulation (EU) 2017/776

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.5.2019)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1272/2008 gir regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen). Gjennom forordning (EU) 2018/1480 (13. tekniske tilpasning) endres CLP-forordningen vedlegg VI. Endringen innebærer ny harmonisert klassifisering av 16 stoffer som ikke har hatt dette tidligere og endret harmonisert klassifisering for 18 stoffer. Dessuten blir det gjort noen justeringer i CLP vedlegg VI som ikke innebærer realitetsendringer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1272/2008 – er hjemlet i traktatens artikkel 95 (som er erstattet av artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte). Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2012 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Nye CLP-rettsakter gjennomføres ved endringer i CLP-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten nødvendiggjør endringer i CLP-forskriften. De økonomiske konsekvensene av endringene er vurdert til å ikke være vesentlige.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er omfattet av hurtigprosedyren. Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Norsk høring ble lagt ut på Miljødirektoratet sine hjemmesider. Norge deltar i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeid med gjennomføring og utvikling av CLP-regelverket, herunder faglige innspill og som ansvarlig for stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter. Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet er ansvarlige myndigheter (Competent Authorities) for CLP i Norge.

Status
Rettsakten er nå vedtatt i EU og vært på høring i Norge. Den ble tatt inn i EØS-avtalen 29. mars 2019 og gjennomført ved en endring av CLP-forskriften 1. april 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.10.2018
Anvendelsesdato i EU
25.10.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
21.11.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.04.2019
Anvendes fra i Norge
01.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1480
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro