Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (13. ATP)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1480 av 4. oktober 2018 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier og om korrigering av kommisjonsforordning (EU) 2017/776

Commission Regulation (EU) 2018/1480 of 4 October 2018 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures and correcting Commission Regulation (EU) 2017/776

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 21.11.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.11.2018)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1272/2008 gir regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen). Gjennom forordning (EU) xxxx/xxx (13. tekniske tilpasning) endres CLP-forordningen vedlegg VI. Endringen innebærer ny harmonisert klassifisering av 16 stoffer som ikke har hatt dette tidligere og endret harmonisert klassifisering for 18 stoffer. Dessuten blir det gjort noen justeringer i CLP vedlegg VI som ikke innebærer realitetsendringer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1272/2008 – er hjemlet i traktatens artikkel 95 (som er erstattet av artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte). Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2012 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Nye CLP-rettsakter gjennomføres ved endringer i CLP-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten nødvendiggjør endringer i CLP-forskriften. De økonomiske konsekvensene av endringene er vurdert til å ikke være vesentlige.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er omfattet av hurtigprosedyren. Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant. Norsk høring er lagt ut på Miljødirektoratet sine hjemmesider. Norge deltar i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeid med gjennomføring og utvikling av CLP-regelverket, herunder faglige innspill og som ansvarlig for stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter. Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet er ansvarlige myndigheter (Competent Authorities) for CLP i Norge.

Status
Rettsakten er nå vedtatt i EU og vært på høring i Norge. Vi avventer innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.10.2018
Anvendelsesdato i EU
25.10.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
21.11.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet