Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (14. ATP)

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier og om retting av nevnte forordning

(Draft) Commission Delegated Regulation amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures and correcting that Regulation

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 4.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.5.2018)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1272/2008 gir regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen). Gjennom forordning (EU) xxxx/xxx (14. tekniske tilpasning) endres CLP-forordningen følgende; ny klassifisering av xx stoffer som ikke har vært klassifisert tidligere og endret klassifisering av xx stoffer. Endret klassifisering innebærer at stoffene får en strengere eller mer utfyllende klassifisering. Den 14. tekniske tilpasningen til CLP endrer listene i vedlegg VI del 3 i CLP. Disse listene inneholder stoffer som har en harmonisert klassifisering og merking. De nye klassifiseringene vil være bindende og alle som benytter disse stoffene får samme informasjon om farer og sikker bruk.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1272/2008 – er hjemlet i traktatens artikkel 95 (som er erstattet av artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte). Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2012 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Nye CLP-rettsakter gjennomføres ved endringer i CLP-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten nødvendiggjør endringer i CLP-forskriften. De økonomiske konsekvensene av endringene er vurdert til å ikke være vesentlige.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet