Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 790/2009 av 10. august 2009 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger

Commission Regulation (EC) No 790/2009 of 10 August 2009 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.11.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2009)

Sammendrag av innhold
En ny forordning - forordning (EF) nr. 1272/2008 - om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger ble vedtatt 16. desember 2008. Forordning (EF) nr. 1272/2008 - omtalt som CLP-forordningen - er hjemlet i artikkel 95 i EF-traktaten. Forordning (EF) nr. 1272/2008 er tidligere omtalt i et eget EØS-notat og behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.

Bakgrunnen for den nye forordningen for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger er å gjennomføre FNs globale harmoniserte system (GHS) for klassifisering og merking av kjemikalier. Det nye globale klassifiseringssystemet er utviklet for å skape felles kriterier for klassifisering og merking av kjemikalier i alle sektorer i FNs medlemsland. Hensikten med et felles internasjonalt regelverk på området er å bedre beskyttelsen for helse og miljø og samtidig bedre betingelsene for internasjonal handel med kjemikalier. De eksisterende reglene for klassifisering, merking og emballering av farlige kjemikalier vil i EU/EØS gjelde parallelt med den nye forordningen frem til 1. juni 2015.

Gjennom bestemmelser i forordning (EF) nr. 790/2009 foretas det endringer i forordning (EF) nr. 1272/2008:

Del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 inneholder to lister over harmonisert klassifisering og merking av farlige stoffer. Tabell 3.1 inneholder en liste over harmonisert klassifisering og merking av farlige stoffer basert på kriterier i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008. Tabell 3.2 inneholder en liste over harmonisert klassifisering og merking av farlige stoffer basert på kriterier i vedlegg VI i direktiv 67/548/EØF om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer. Det er behov for endringer i disse to listene slik at de omfatter oppdatert klassifisering for stoffer som allerede omfattes av harmonisert klassifisering og nye harmoniserte klassifiseringer.

Vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 endres for å reflektere de nylige vedtatte endringene i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF, som ble innført ved Kommisjonsdirektiv 2008/58/EF om 30. tekniske tilpasning til direktiv 67/548/EØF og ved Kommisjonsdirektiv 2009/2/EF om 31. tekniske tilpasning til direktiv 67/548/EØF. EØS-notater for både direktiv 2008/58/EF og direktiv 2009/2/EF har vært behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 790/2009 får anvendelse fra 1. desember 2010, tilsvarende ikrafttredelsesdato for de berørte bestemmelsene i hovedregelverket forordning (EF) nr. 1272/2008.

Merknader
Direktivene om klassifisering og merking av farlige stoffer (67/548/EØF) og stoffblandinger (99/45/EF) er en del av EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift 16. juli 2002 nr. 1139 om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier. En gjennomføring av CLP-forordningen vil medføre behov for endringer i denne forskriften. Det arbeides med norsk gjennomføringsforskrift for CLP og det vil være aktuelt å inkludere bestemmelsene i forordning (EF) nr. 790/2009 i dette arbeidet. Det er viktig for Norge å ha et tilsvarende oppdatert og forbedret regelverk på området. Norge deltar forøvrig aktivt i dette arbeidet i de aktuelle arbeidsgruppene i EU. Norge ga også skriftlig innspill i forbindelse med stakeholder-konsultasjonen som Kommisjonen gjennomførte for dette forslaget (2006). Videre deltar Norge i GHS-arbeidet i FNs regi.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsforordning (EF) nr. 790/2009 er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning (EF) nr. 790/2009 ble vedtatt 10. august 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
10.08.2009
Anvendelsesdato i EU
01.12.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 54, 29.9.2016, p. 401-402
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.10.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
15.06.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.06.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.06.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
31.10.2012
Anvendes fra i Norge
31.10.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0790
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro