Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 487/2013 av 8. mai 2013 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger

Commission Regulation (EU) No 487/2013 of 8 May 2013 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 02.09.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.6.2013)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (omtalt som CLP) ble vedtatt blant annet for å gjennomføre FNs globale harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier – ”globally harmonised system”(GHS). Forordning (EF) nr. 1272/2008 opphevet og erstattet direktiv 67/548/EØF (om klassifisering og merking av stoffer) og direktiv 99/45/EF (om klassifisering og merking av stoffblandinger). Klassifiseringskriteriene og merkebestemmelsene i GHS revideres regelmessig på FN-nivå, og den fjerde revisjonen av GHS er nå ferdigstilt. Den inneholder endringer om blant annet nye farekategorier for kjemisk ustabile gasser og ikke-brennbare aerosoler og ytterligere rasjonalisering av sikkerhetssetninger. Ved forordning (EU) nr. 487/2013 endres og tilpasses de tekniske bestemmelsene og kriteriene i vedleggene i forordning (EF) nr. 1272/2008 til den fjerde reviderte utgaven av GHS.

Merknader
Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1272/2008 er hjemlet i traktatens artikkel 95.

Rettslige konsekvenser: Forordning (EF) nr. 1272/2008 er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 106/2012 av 15. juni 2012. Forordning (EF) nr. 1272/2008 er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Gjennomføring av forordning (EU) nr. 487/2013 vil skje ved endringer i CLP-forskriften.

Administrative/økonomiske konsekvenser: Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha administrative og/eller økonomiske konsekvenser av særlig betydning utover arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Gruppe 2: Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling.

Dokumenter knyttet til høring av endringsforskrift legges ut på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet - www.klif.no

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Det er positivt at det gjennomføres en oppdatering av regelverket. Det er tilsvarende viktig for både berørt norsk industri og myndigheter at Norge også får et tilsvarende oppdatert og forbedret regelverk på området, både ut i fra beskyttelse av helse og miljø og i forhold til like rammevilkår for norsk industri. Rettsakten er en endring og videreutvikling av regelverk som er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Status
Rettsakten ble vedtatt 8. mai 2013. Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeidet med gjennomføring og videreutvikling av CLP-regelverket, herunder med faglig innspill og som ansvarlig for stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.05.2013
Anvendelsesdato i EU
01.12.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
27.06.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.06.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.06.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.09.2014
Anvendes fra i Norge
01.09.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0487
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro