Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser om bærekraftrisiko

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2021/1270 av 21. april 2021 om endring av direktiv 2010/43/EU med hensyn til bærekraftsrisikoer og bærekraftsfaktorer som innretninger for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS) skal ta hensyn til

Commission Delegated Directive (EU) 2021/1270 of 21 April 2021 amending Directive 2010/43/EU as regards the sustainability risks and sustainability factors to be taken into account for Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.4.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.8.2021)

Sammendrag av innhold
I sammenheng med EUs handlingsplan for finansiering av bærekraftig vekst fra 2018, har Kommisjonen fastsatt to forordninger som gjøres gjeldende for finansmarkedsdeltakere, herunder forvaltningsselskap for verdipapirfond. Dette gjelder forordning (EU) 2019/2088 (offentliggjøringsforordningen) som gir regler om offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren, og det gjelder forordning (EU) 2020/852 (taksonomiforordningen) som innfører et rammeverk for et klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet. Finansdepartementet har i Prop. 208 LS (2020-2021) fremlagt forslag til en ny lov som tar sikte på å gjennomføre kommende EØS-forpliktelser i norsk rett tilsvarende de to forordningene. Forordningene er ennå ikke inntatt i EØS-avtalen. Formålet med det foreslåtte regelverket er å styrke investorbeskyttelsen og forbedre informasjonen som formidles til sluttinvestor om hvordan bærekraft er hensyntatt i bl.a. investeringsbeslutmingene. I tillegg vil det tydeliggjøres hvor stor andel av underliggende investeringer som anses bærekraftige eller "grønne" slik at det skal bli lettere for investorer å sammenligne investeringsmuligheter.

Det foreliggende endringsdirektivet er del av et nytt sektorregelverk i forbindelse med bærekraftsreguleringen. Kommisjonsdirektiv 2010/43/EU er et gjennomføringsdirektiv til UCITS-direktivet, dvs. rammedirektivet for verdipapirfond betegnet som UCITS-fond og forvaltningen av disse fondene. Gjennomføringsdirektivet inneholder detaljerte krav til organisering av forvaltningsselskap, håndtering av interessekonflikter, virksomhetsregler og risikostyring i forvaltningsselskap for UCITS-fond. Endringsdirektivet innebærer at det presiseres i gjennomføringsdirektivet at hensynet til bærekraftsrisiko skal inngå i forvaltningsselskapets administrative organisering og retningslinjer. Det er fastsatt definisjoner av bærekraftsrisiko og bærekraftsfaktorer med henvisning til definisjonen av disse begrepene i opplysningsforordningen. Bærekraftsvurderinger skal integreres i investeringsbeslutninger og risikostyringen. Forvaltningsselskapene skal vurdere løpende ikke bare den finansielle risiko, men også all relevant bærekraftsrisiko. Selskapets ledelse er ansvarlig for at bærekraftsrisiko inngår i den alminnelige kontroll med virksomheten. Av hensyn til investorbeskyttelsen, skal bærekraftrisiko inngå i forvaltningsselskapets vurderinger knyttet opp mot interessekonflikter. Formålet med at endringsdirektivet stiller krav om at hensynet til bærekraft skal integreres i organsieringen av forvaltningsselskapenes virksomhet, er å bidra til bærekraftige investeringer og forbedret informasjon som formidles til investorer om hvordan bærekraft er ivaretatt. Dette bidrer igjen til at investorer kan treffe bærekraftige investeringsbeslutninger, og gjøre det lettere for investorer å sammenligne investeringsmuligheter.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjeldende norsk lovgivning innenfor området for verdipapirfond har ingen særskilte bestemmelser om at bærekraftsrisiko skal hensyntas i organiseringen av forvaltningsselskap og inngå i virksomhetsutøvelsen.

Når forordning (EU) 2019/2088 (offentliggjøringsforordningen) er inntatt i EØS-avtalen, kan også dette endringsdirektivet tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett. Det legges til grunn at endringsdirektivet kan gjennomføres ved endringer i verdipapirfondforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, foretak eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Endringsdirektivet anses EØS-relevant. Endringsdirektivet forventes å styrke investorbeskyttelsen. Endringene vil kunne bli gjennomført i norsk rett ved endringer i verdipapirfondforskriften.

Endringsdirektivet trer i kraft i EU 22. august 2021. Det nye regelverket skal gjennomføres i EU senest 31. juli 2022 og skal anvendes 1. august 2022. Endringsdirektivet inneholder henvisninger til forordning (EU) 2019/2088 (opplysningsforordningen vedrørende bærekraft i finanssektoren) som ennå ikke er inntatt i EØS-avtalen. Dato for ikrafttredelse av foreliggende direktiv bør tilpasses dato for når opplysningsforordningen innlemmes i EØS-avtalen og trer i kraft i EFTA-landene. Derfor er det angitt at det må vurderes en teknisk tilpasning.

Status
Endringsdirektivet er vedtatt og trer i kraft i EU 22. august 2021. Endringene skal anvendes i EU senest 1. august 2022.

Rettsakten er til vurdering av EØS/EFTA statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.04.2021
Gjennomføringsfrist i EU
31.07.2022
Anvendelsesdato i EU
01.08.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021L1270
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro