Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser om innberetning av opplysninger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/1212 av 25. juli 2016 om tekniske gjennomføringsstandarder for standard prosedyrer og skjemaer til bruk ved innberetning av opplysninger i overensstemmelse med Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1212 of 25 July 2016 laying down implementing technical standards with regard to standard procedures and forms for submitting information in accordance with Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.1.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.3.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) 2016/1212 er en gjennomføringsrettsakt til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF om samordning av lover og visse administrative bestemmelser om regulering av verdipapirfond (UCITS IV-direktivet).

UCITS IV-direktivet regulerer verdipapirfond som kan markedsføres over landegrensene innen EØS (UCITS-fond) og forvaltningsselskap for slike verdipapirfond. Forordning 2016/1212 inneholder tekniske gjennomføringsstandarder som skal harmonisere rapporteringsprosedyrer fra tilsynsmyndighetene om ilagte sanksjoner og forvaltningstiltak for overtredelser av UCITS-direktivet, og slik at rapportering skal skje på fastsatt skjema. ESMA skal benytte den mottatte informasjonen til å publisere årlige rapporter.

Forordningen trådte i kraft i EU 15. august 2016.

Merknader

Rettslige konsekvenser
EØS-regler som svarer til UCITS IV-direktivet er gjennomført i lov 25. november.2011 nr. 44 om verdipapirfond og forskrift 21. desember.2011 nr. 1467 til verdipapirfondloven. EØS-regler som svarer til forordning (EU) 2016/1212 kan gjennomføres ved endring i forskrift til verdipapirfondloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
EØS-regler som svarer til Kommisjonsforordning (EU) 2016/1212 anses å ha begrensede økonomiske og administrative konsekvenser. Den retter seg kun mot tilsynsmyndighetene, i Norge vil det si Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har ikke vært på nasjonal høring. Høring antas å være åpenbart unødvendig siden forordningen kun pålegger nasjonale tilsynsmyndigheter plikter.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.07.2016
Anvendelsesdato i EU
15.08.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.11.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.04.2018
Anvendes fra i Norge
03.04.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1212
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro