Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakeres forpliktelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/438 av 17. desember 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF med hensyn til depotmottakeres forpliktelser

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/438 of 17 December 2015 supplementing Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council with regard to obligations of depositaries

Siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.2.2020)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2016/438 ble vedtatt av EU-kommisjonen 17. desember 2015.

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF om samordning av lover og visse administrative bestemmelser om regulering av verdipapirfond (UCITS IV-direktivet) for så vidt gjelder depotmottakers plikter.

Forordningen inneholder detaljerte regler om depotmottakers oppgaver og ansvar. Formålet er å sikre en ensartet gjennomføring og praktisering innen EØS av de nye depotmottakerreglene i UCITS V-direktivet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen 23. mars 2018.

EØS-regler som svarer til forordningen, er gjennomført i norsk rett ved endring i forskrift 21. desember 2011 nr. 1467 til verdipapirfondloven .

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kommisjonsforordning (EU) 2016/438 utfyller de nye reglene i UCITS V-direktivet om depotmottakers plikter. Endringene antas å føre til noe økte kostnader for depotmottakerne. Samtidig vil de nye kravene til depotmottakerne kunne bidra til å øke investorenes tillit til verdipapirfondsmarkedet og til verdipapirfond som spareform.

Sakkyndige instansers merknader
Departementet sendte 7. februar 2017 på høring et forslag utarbeidet av Finanstilsynet til gjennomføring av fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen i norsk rett.

Vurdering
Kommisjonsforordning (EU) 2016/438 anses EØS-relevant. Forordningen forventes å kunne gi positive effekter på depotmottakerfunksjonen; noe som igjen innebærer en styrket investorbeskyttelse. Forordningen er gjennomført som forskrift i norsk rett ved endringer i verdipapirfondforskriften.

Status
Kommisjonsforordning (EU) 2016/438 ble vedtatt i EU 17. desember 2015. Forordningen utfyller UCITS IV-direktivet slik det er endret gjennom UCITS V. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen 23. mars 2018. EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen er gjennomført ved endringer i verdipapirfondforskriften som trådte i kraft 3. april 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.12.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.12.2016
Anvendelsesdato i EU
13.10.2016
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.11.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
07.02.2017
Høringsfrist
22.03.2017
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.04.2018
Anvendes fra i Norge
03.04.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0438
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro