Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakers oppbevaringsplikter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1619 av 12. juli 2018 om endring av delegert forordning (EU) 2016/438 med hensyn til depotmottakers forvaringsoppgaver

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1619 av 12 July 2018 amending Delegated Regulation (EU) 2016/438 as regards safe-keeping duties of depositaries

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.12.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.2.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen er utfyllende regler til Kommisjonens delegerte forordning 2016/438. Formålet med forordningen er å regulere tilfeller av utkontraktering av deler av depotmottakervirksomheten til tredjeparter, og når tredjeparten opererer i et land utenfor EØS. Reglene går blant annet ut på når og hvordan depomottaker skal kontrollere sine interne kontoer og poster med enhver tredjepart oppbevaringsfunksjonen er blitt utkontraktert til. Videre reguleres innholdet i kontrakten mellom depotmottaker og en eventuell tredjepart de har utkontraktert oppbevaring av midler til og utvidede kontrollplikter for depotmottaker for de tilfeller at de har utkontraktert hele oppbevaringsfunksjonen til tredjeparter. I de tilfellene en depotmottaker utkontrakterer deler av virksomheten til en tredjepart som operer utenfor EØS stilles det nå krav om at depomottaker må ta en rekke forsikringer før dette kan gjøres.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten. Forordningen er gjennomført i verdipapirfondforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen utfyller kravene til utkontrakterning av depotmotakerfunksjonen for verdipapirfond (UCITS). Det er ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side. Forordningen er EØS-relevant og akseptabel. Det er tekniske tilpasninger til dato for ikrafttredelse av forordningen.

Status
De utfyllende bestemmelsene er vedtatt av EU-kommisjonen. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2019. Forordningen er gjennomført i norsk rett ved endringer i verdipapirfondforskriften. Endringene trådte i kraft 01.01.2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.07.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.07.2018
Anvendelsesdato i EU
01.04.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island og Liechtenstein (av direktiv (EU) 2014/91)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.04.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.12.2019
Anvendes fra i Norge
01.01.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1619
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro