Kollektive investeringsfond (UCITS)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover, forordninger og administrative bestemmelser om institutter for kollektiv investering i verdipapirer (investeringsinstitutter) (omarbeidet versjon)

Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS)

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.10.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.10.2012)

Sammendrag av innhold
Direktivet er en omarbeidet versjon (”recast version”) av det opprinnelige UCITS direktivet 85/611/EØF av 20. desember 1985 med senere endringer. Samtidig inneholder direktivet noe ny regulering for UCITS fond. Direktivet tar dels sikte på å fremme effektiviteten av tidligere bestemmelser, men gir i tillegg enkelte nye rammebetingelser for UCITS fond sammenlignet med tidligere. Direktivet inneholder følgende hovedpunkter:

i. Forvaltningsselskapenes EØS ”pass”

Det tidligere UCITS-direktivet ble tolket slik at et UCITS fond, dets forvaltningsselskap og depotmottaker skulle være lokalisert i samme land. Det nye direktivet åpner for at et fond kan etableres og forvaltes av et forvaltningsselskap som er godkjent og under tilsyn i en annen medlemsstat enn der fondet hører hjemme. Et verdipapirfond skal kunne forvaltes grensekryssende direkte fra et forvaltningsselskaps hjemland eller gjennom etablering av filial. For at investorer i fond som forvaltes på grensekryssende basis ikke skal bli utsatt for noen tilleggsrisiko eller lavere standarder hva gjelder beskyttelse, forutsetter direktivet at Kommisjonen ved et gjennomføringsdirektiv regulerer sentrale områder som bl.a. krav til organisering, interessekonflikter og god forretningsskikk. Slikt regelverk er gitt i Kommisjonsdirektiv 2010/43/EU.

ii. Forenkling av notifikasjonsprosessen ved markedsføring av verdipapirfond over landegrensene innen EØS-området

Etter det tidligere UCITS-direktivet skulle forvaltningsselskap som ønsket å markedsføre sine fond i andre EØS-land, sende melding om dette til vertslandet, herunder oversende en rekke dokumenter oversatt til vertslandets språk, og vertslandets myndigheter har to måneder på seg fra mottatt melding for å kunne godkjenne markedsføringen. Etter det nye direktivet gjelder en enklere elektronisk prosedyre for notifiseringen, og at markedsføringen skal kunne starte straks etter at en fullstendig melding er gitt. Det er foreslått endringer i gjeldende krav om hvilke dokumenter som skal oversettes til vertslandets språk.

iii. Informasjon til investorer

De tidligere bestemmelsene om forenklet prospekt for verdipapirfond er erstattet med et nytt informasjonsdokument, omtalt som KID (Key Investor Document) - på norsk: nøkkelinformasjon. Nøkkelinformasjonen skal være et enklere dokument enn det forenklede prospekt, og det er lagt vekt på å gi harmonisert informasjon til investorer. Hovedprinsippene for hva dette dokumentet skal inneholde er regulert i det nye direktivet. Direktivet utfylles av Kommisjonsforordning EU/583/2010 om nøkkelinformasjon.

iv. Fusjon av fond

UCITS IV gir nytt regelverk for fusjon mellom UCITS fond. Tilsynsmyndigheten skal godkjenne fusjoner, det reguleres hvilken informasjon som skal gis andels­eiere, og andelseiere skal kunne innløse sine andeler uten kostnader før fusjonen gjennom­føres. Det åpnes for å tillate fusjoner mellom UCITS fond etablert i ulike land. Kommisjonsdirektiv 2010/42/EU gir ytterligere regler om fusjon av fond.

v. ”Master-feeder” strukturer

Det nye UCITS direktivet åpner for å tillate etablering av såkalte ”master-feeder” strukturer. Dette innebærer at et UCITS-fond vil kunne plassere alle, eller tilnærmet alle sine eiendeler i ett annet ”master” UCITS. Kommisjonsdirektiv 2010/42/EU gir utfyllende regler.

vi. Samarbeid mellom tilsynsmyndigheter

Direktivforslaget inneholder nye bestemmelser rettet mot tilsynsmyndighetene om samarbeid og utveksling av informasjon. Reglene tar sikte på å sikre at investorbeskyttelse fortsatt skal ivaretas på et høyt nivå slik det opprinnelige UCITS direktivet har hatt fokus på. Forslaget presiserer hva slags type myndighet tilsynsmyndighetene forutsettes å inneha og hvilke sanksjoner som skal være tilgjengelig.

Vurdering
Direktivet tillater nye måter å organisere og forvalte verdipapirfond på. Det er antatt at dette vil styrke den europeiske verdipapirfondsbransjens internasjonale konkurranseevne. Direktivet er ment å kunne gi stordriftsfordeler og forenklede prosedyrer. Det forventes økonomiske gevinster som også vil komme investorene til gode. Investorene vil kunne tilbys større valgmuligheter mellom verdipapirfond. Direktivet legger vekt på tilgjengelig informasjon til andelseiere og potensielle andelseiere. Det legges til grunn at direktivets endrede rammebetingelser også vil kunne være til fordel for norske forvaltningsselskap og norske investorer.

Status
Direktivet trådte i kraft i EU 1. juli 2011.

Ny norsk lov om verdipapirfond av 25. november 2011, sammen med tilhørende forskrift 21.desember 2011, implementerer direktivet med gjennomføringsrettsakter. Nytt norsk regelverk trådte i kraft 1. januar 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.07.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.07.2009
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.2011
Anvendelsesdato i EU
01.07.2011
Siste saker i EU-domstolen
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 27.8.2015, p. 259-323
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.11.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island, Liechtenstein og Norge
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
08.04.2011
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.11.2011
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0065
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro