Kombinert transportdirektivet

Tittel

Rådsdirektiv 92/106/EØF av 7. desember 1992 om innføring av felles regler for visse typer kombinert transport av gods mellom medlemsstater

Council Directive 92/106/EEC of 7 December 1992 on the establishment of common rules for certain types of combined transport of goods between Member States

Siste nytt

Høring om initiativet for revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 7.3.2022 med frist 30.5.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 19.8.2021)

Bæredygtig transport: revision af direktivet om kombineret transport

Direktivet om kombineret transport støtter overgangen fra vejgodstransport til transportformer med lavere emissioner såsom indre vandveje, søtransport og jernbanetransport.

På baggrund af opfordringerne i den europæiske grønne pagt til et højere ambitionsniveau og behovet for at gennemføre principperne om, at "forureneren betaler" og "brugeren betaler", vil dette initiativ tage følgende op til revision:

• hvilke transportoperationer, der bør støttes

• hvilke støtteforanstaltninger, der vil være mest effektive i den henseende.

Køreplaner

Feedbackperiode: 19 august 2021 - 16 september 2021
Indledende konsekvensanalyse - Ares(2021)5187133

Offentlig høring

Høringsperiode: 07 marts 2022 - 30 maj 2022

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.12.1992
Gjennomføringsfrist i EU
01.07.1993
Anvendelsesdato i EU
01.07.1993
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
21.03.1994
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.1994
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31992L0106
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro