Kombinert transportdirektivet

Tittel

Rådsdirektiv 92/106/EØF av 7. desember 1992 om innføring av felles regler for visse typer kombinert transport av gods mellom medlemsstater

Council Directive 92/106/EEC of 7 December 1992 on the establishment of common rules for certain types of combined transport of goods between Member States

Siste nytt

Notat om planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 19.8.2021 med tilbakemeldingsfrist 16.9.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsdirektivet, norsk utgave)

Rådsdirektiv 75/130/EØF av 17. februar 1975 om innføring av felles regler for visse former for kombinert jernbane-/veitransport av gods mellom medlemsstatene(4) er blitt endret flere ganger. Ved nye endringer bør direktivet omarbeides av hensyn til klarheten.

Det indre marked fører til en økning i trafikken, og Fellesskapet må gjøre det som er nødvendig for å sikre en optimal forvaltning av sine transportressurser i alle borgeres interesse, noe som innebærer bruk av kombinert transport.

De økende problemer i forbindelse med veinettets overbelastning, miljøet og trafikksikkerheten krever, i allmennhetens interesse, en ytterligere utvikling av kombinert transport som et alternativ til veitransport.

Det må treffes tiltak som muliggjør en utvikling i takt med fremskrittet av transportmetoder basert på forskjellige typer transport og på transportforetakenes og
-brukernes spesifikke midler og behov. Slike tiltak må rettes mot kombinerte transportformer som knytter sammen veitransport og andre former for transport, f.eks. jernbanetransport, fart på innlands vannveier og sjøtransport.

Fritaket for alle kvantitative restriksjoner og fjerningen av forskjellige administrative begrensninger som fortsatt finnes innen veitransport, vil oppmuntre til større bruk av kombinert transport.

For at kombinert transport skal føre til en virkelig reduksjon i overbelastningen av veinettet, bør liberaliseringen gjelde veistrekninger av begrenset lengde.

Liberaliseringen av den innledende og avsluttende veistrekning av en kombinert transport bør utvides til kombinerte transporter der sjøveier benyttes, forutsatt at sjøstrekningen utgjør en vesentlig del av den kombinerte transporten.

Kommisjonen bør annet hvert år, første gang før 1. juli 1995, fremlegge en rapport om anvendelsen av dette direktiv.

Utviklingen av kombinert transport vil også kunne lettes gjennom stimuleringstiltak, og det er derfor hensiktsmessig å redusere beskatningen på bruk eller eie av nyttekjøretøyer i den utstrekning de transporteres med jernbane, samt unnta den innledende og avsluttende veistrekningen fra obligatoriske prisreguleringer.

Det bør gjøres lettere å utføre kombinert transport for egen regning.

Dette direktiv skal ikke berøre medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til frister for gjennomføring i nasjonal lovgivning og anvendelse av de direktiver som det omarbeider -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.12.1992
Gjennomføringsfrist i EU
01.07.1993
Anvendelsesdato i EU
01.07.1993
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
21.03.1994
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.1994
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31992L0106
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro