Konglomeratdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsyn med risikokonsentrasjon og konserninterne transaksjoner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2454 av 14. desember 2022 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF med hensyn til tilsynsrapportering av risikokonsentrasjon og konserninterne transaksjoner

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2454 of 14 December 2022 laying down implementing technical standards for the application of Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council with regard to supervisory reporting of risk concentrations and intra-group transactions

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.7.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.5.2023)

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til konglomeratdirektivet vedrørende rapportering av risikokonsentrasjoner og interne transaksjoner for tverrsektorielle finansielle grupper (konglomerater). Rapporteringen skal følge standardiserte skjemaer som definert i vedlegg til forordningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift. (Inkorporasjon betyr at det i lov/forskrift tas inn
en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og i Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering
Finanstilsynet fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordningen ble publisert i EUs Official Journal 19. desember 2022, og gjelder i EU fra 31. desember 2023. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.12.2022
Anvendelsesdato i EU
31.12.2023

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.03.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
13.06.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.06.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.12.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.07.2023
Anvendes fra i Norge
05.07.2023

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R2454
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro