Konjunkturstatistikk

Tittel

Rådsforordning (EF) nr. 1165/98 av 19. mai 1998 om konjunkturstatistikk

Council Regulation (EC) No 1165/98 of 19 May 1998 concerning Short Term Indicators

Siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 18.3.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, norsk utgave)

1) Rådsdirektiv 72/211/EØF av 30. mai 1972 om koordinerte konjunkturstatistikker for industri og håndverk og rådsdirektiv 78/166/EØF av 13. februar 1978 om koordinerte konjunkturstatistikker for bygge- og anleggsvirksomhet, som hadde som mål å sikre sammenhengende statistiske opplysninger, har ikke kunnet ta høyde for økonomiske og tekniske endringer som har oppstått etter at de ble vedtatt.

2) Den europeiske union har i mellomtiden gjort ytterligere framskritt mot økt integrasjon. Ny politikk og nye retningslinjer på områdene økonomi, konkurranse, sosial- og arbeidsmarkedspolitikk, miljø og foretak krever initiativ og beslutninger som bygger på relevante statistiske opplysninger. De opplysninger som framskaffes i henhold til Fellesskapets gjeldende regelverk eller foreligger i de enkelte medlemsstatene, er mangelfulle eller ikke tilstrekkelig sammenlignbare til å kunne tjene som et pålitelig grunnlag for Fellesskapenes arbeid.

3) Den kommende europeiske sentralbank må ha rask tilgang til konjunkturstatistikk for å kunne vurdere den økonomiske utviklingen i medlemsstatene som ledd i iverksettelsen av en felles europeisk penge- og valutapolitikk.

4) Standardisering er nødvendig for å dekke Fellesskapets informasjonsbehov når det gjelder økonomisk tilnærming.

5) I forbindelse med Unionens økonomiske politikk er det nødvendig å ha rask tilgang til pålitelig statistikk som gjør det mulig å være orientert om den økonomiske utviklingen i den enkelte medlemsstat.

6) Foretakene og deres yrkessammenslutninger trenger slike opplysninger for å forstå sine markeder og for å kunne sammenligne sin egen virksomhet og sine resultater med konkurrentenes innen samme bransje, både på nasjonalt og internasjonalt plan.

7) Utarbeidingen av nasjonalregnskap i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 2223/96 av 25. juni 1996 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Fellesskapet(1) krever at det utvikles sammenlignbare, fullstendige og pålitelige statistiske kilder.

8) Ved rådsvedtak 92/326/EØF innførte Rådet et toårig program (1992-1993) for utvikling av europeiske tjenesteytelsesstatistikker. Programmet omfatter utarbeiding av harmonisert statistikk på nasjonalt og regionalt plan, særlig for handel og distribusjon.

9) I samsvar med nærhetsprinsippet er utvikling av felles statistiske standarder som gjør det mulig å utarbeide harmoniserte statistikker, en oppgave som bare kan utføres effektivt på fellesskapsplan. Slike standarder vil bli gjennomført i hver medlemsstat under tilsyn av de organer og institusjoner som har ansvaret for utarbeiding av offisiell statistikk.

10) Den beste metoden for å vurdere konjunktursvingninger består i å utarbeide statistikk etter felles metodologiske prinsipper og felles definisjoner av kjennetegn. Det er bare en samordnet utarbeiding av statistikk som kan gi harmoniserte statistikker på en måte som er tilstrekkelig pålitelig, hurtig, fleksibel og detaljert til å kunne dekke Kommisjonens og foretakenes behov.

11) De nasjonale statistikkmyndigheter er best skikket til å korrigere for sesongbestemte svingninger og beregne trendsykluser på grunnlag av nasjonale data. Innberetning av sesongkorrigerte opplysninger og trendsyklusberegninger til Kommisjonen (Eurostat) vil gi bedre samsvar mellom det materialet som offentliggjøres på nasjonalt plan, og det som offentliggjøres på internasjonalt plan.

12) En bransjeenhet tilsvarer én eller flere av foretakets driftsmessige underavdelinger. For at en bransjeenhet skal kunne observeres, må foretaket ha et informasjonssystem som for hver bransjeenhet kan minst angi eller beregne produksjonsverdi, vareinnsats, arbeidskraftkostnad og driftsresultatet, samt antall sysselsatte og bruttoinvestering i fast kapital. Bransjeenheter som er oppført under en bestemt posisjon i standarden for næringsgruppering innen De europeiske fellesskap (NACE Rev. 1), kan framstille produkter utenfor den aktuelle homogene gruppe som deres aktiviteter tilhører, på grunn av tilknyttede sekundære aktiviteter som ikke kan skilles ut på grunnlag av tilgjengelige regnskapsdokumenter. Foretaket og bransjeenheten er identiske når det viser seg umulig for et foretak å angi eller beregne opplysninger om samtlige variabler oppregnet i denne betraktning for én eller flere driftsmessige underavdelinger.

13) De statistiske opplysninger som utarbeides i henhold til et fellesskapssystem, må ha tilfredsstillende kvalitet, og kvaliteten samt den innsats den medfører, må være sammenlignbar fra en medlemsstat til en annen. Det er derfor nødvendig at det i fellesskap bestemmes kriterier som gjør det mulig å oppfylle disse krav. Konjunkturstatistikkene og resultatene som innberettes i samsvar med rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 av 20. desember 1996 om statistikk over foretaksstrukturer(1), må være konsistente.

14) Rådsforordning (EF) nr. 322/97 av 17. februar 1997 om fellesskapsstatistikker utgjør referanserammen for bestemmelsene i denne forordning, særlig bestemmelsene om tilgang til administrative datakilder og fortrolig behandling av statistiske opplysninger.

15) Det er nødvendig å forenkle administrative framgangsmåter for foretak, særlig små og mellomstore bedrifter, blant annet ved å fremme økt bruk av ny teknologi for innsamling av data og utarbeiding av statistikk. Bruk av eksisterende administrative kilder for statistiske formål er et av midlene til å lette belastningen for næringslivet i forbindelse med avgivelse av svar. Dersom det er nødvendig med direkte innsamling av opplysninger i det enkelte foretak for å kunne utarbeide statistikkene, må de metoder og teknikker som benyttes, sikre at opplysningene er pålitelige og aktuelle, uten å påføre de berørte parter, særlig små og mellomstore bedrifter, en belastning som ikke står i forhold til de resultater som brukerne av statistikken med rimelighet kan vente.

16) Det er nødvendig å fastsette en felles rettslig ramme for foretaksstatistikk som dekker samtlige aktiviteter og områder, også aktiviteter og områder som det foreløpig ikke er utarbeidet statistikk for. Anvendelsesområdet for det statistiske materialet som skal sammenstilles, kan defineres ved henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 696/93 av 15. mars 1993 om de statistiske enheter til observasjon og analyse av produksjonssystemet i Fellesskapet og rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 av 9. oktober 1990 om statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen De europeiske fellesskap (NACE Rev. 1).

17) For at reglene for innsamling og behandling av statistiske opplysninger samt behandling og oversending av resultatene skal kunne klargjøres ytterligere, er det nødvendig at Kommisjonen, med bistand fra Komiteen for De europeiske fellesskaps statistiske program nedsatt ved beslutning 89/382/EØF, Euratom, tillegges myndighet til å vedta gjennomføringsbestemmelsene til denne forordning.

18) Komiteen for det statistiske program er blitt rådspurt i samsvar med artikkel 3 i beslutning 89/382/EØF, Euratom -

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 46, 13.9.2001, p. 464-478
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.10.2000
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.10.2000
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.10.2000

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.06.1998
Anvendes fra i Norge
20.06.1998

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31998R1165
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro