Konservert melk beregnet på konsum

Tittel

Rådsdirektiv 2007/61/EF av 26. september 2007 om endring av direktiv 2001/114/EF om visse typer helt eller delvis inndampet konservert melk beregnet på konsum

Council Directive 2007/61/EC of 26 September 2007 amending Directive 2001/114/EC relating to certain partly or wholly dehydrated preserved milk for human consumption

Siste nytt

EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold:
Rettsakten endrer to definisjoner i vedlegg 1. Endringen omfatter "kondensert melk" og "melkepulver". Det blir tillatt å standardisere proteininnholdet til minimum 34% vektprosent uttrykt i fettfritt tørrstoff. I den forbindelse defineres råvarene og sammensetningen av disse. Likeledes oppheves bestemmelsen som regulerer tilsetningen av vitaminer og minearler til produkter som omfattes av direktivet. Dette gjøres med henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2006/1925/EF om tilsetning av vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til næringsmidler.

Merknader:
* EF-hjemmel: Romatraktatens art. 37
* Rettsakten krever endring i forskrift 08. juli 2003 nr. 930 om kondensert melk og melkepulver, endringene er ikke særlig omfattende.

Sakkyndige instansers merknader
Endringsforskriften har vært på alminnelig høring.

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Maattilsynet er representert.
Vurdering

I direktiv 2001/114 art. 2 ble MS gitt anledning til å regulere tilsetningen av vitaminer og mineraler til produktene som er omfattet av direktivet. Denne bestemmelsen ble ikke implementert i den norske forskriften under hensvisning til den eksisterende bestemmelsen i generell forskrift for produksjon og omsetning av næringsmidler § 10.2 som sier at det er Mattilsynet som kan gi tillatelse til slik tilsetning. Slike tillatelser gis i dag etter retningslinjer som er i overensstemmelse med prinsippene for fri flyt av varer innen EU. Denne løsningen vil derfor kunne fortsette til Norge har implementert Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2006/1925/EF om tilsetning av vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til næringsmidler, og overgangstidene som er gitt i forordningen har gått ut.

Rettsakten ansees som uproblematisk, da den kun er en teknisk justering. Den er akseptabel og EØS-relevant, og krever ingen tilpasningstekst.

Status
Rettsakten er vedtatt i Rådet den 26. september 2007 og er publisert i Official Journal L258/27 av 04.10.2007. Den ble innlemmet i EØS-avtalen 24. april 2008.

Rettsakten skal være gjennomført i medlemslandene i EU senest 31.08.2008. I Norge ble endringsforskriften sendt på høring i februar 2008, og den vil tre i kraft i løpet av andre kvartal 2008.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.02.2007
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.09.2007
Gjennomføringsfrist i EU
31.08.2008
Anvendelsesdato i EU
31.08.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 38, 27.6.2013, p. 105-106
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.04.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.09.2008
Anvendes fra i Norge
12.09.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007L0061
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro