Konsesjonskontraktsdirektivet: teskelverdier 2022-2023 for konsesjoner

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1951 av 10. november 2021 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU med hensyn til terskelverdiene for konsesjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1951 of 10 November 2021 amending Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the threshold for concessions

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.3.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.1.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endringer av terskelverdiene for offentlige anskaffelser i direktiv om konsesjonskontakter, direktiv 2014/23/EU. Disse endringene foretas av Kommisjonen annet hvert år i tråd med valutakursene.

Kommisjonen fassetter en endringsforordning som pålegger justeringer av terskelverdiene fastsatt i EUR. Nye terskelverdier for perioden 2022-2024 er fastsatt i Kommisjonens forordning (EU) 2021/1951 av 10. november 2021. Forordningen trer i kraft 1. januar 2022 for EU-medlemsstatene.

Når forordningene er innlemmet i EØS-avtalen, vil ESA offentliggjøre nye norsk terskelverdier i EØS-tillegget til EU-tidende.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktivet om konsesjonskontrakter (2014/23/EU) er gjennomført i Norge i konsesjonskontraktforskriften som trådte i kraft 1. januar 2017. Det er NFD som har delegert myndighet til å fastsette og implementere de nye terskelverdiene i norsk rett.

Nye terskelverdier vil tre i kraft i Norge etter at forordningen er innlemmet i EØS-avtalen.

Forordningen hører inn under spesialutvalget for offentlige anskaffelser. Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten faller inn under EFTA-sekretariatets "fast-track"-prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. Rettsakten innebærer imidlertid at færre anskaffelser må kunngjøres i EØS-området.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.11.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.11.2021
Anvendelsesdato i EU
01.01.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
19.03.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.03.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.03.2022
Anvendes fra i Norge
18.03.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1951
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro