Konsultasjonsmekanisme og andre prosedyrer for visuminformasjonssystemet (VIS)

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2009/377/EF av 5. mai 2009 om vedtakelse av gjennomføringstiltak for konsultasjonsmekanismen og de øvrige prosedyrer omhandlet i artikkel 16 i Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 767/2008 om visuminformasjonssystemet (VIS) og utveksling av data mellom medlemsstatene om kortidsvisum (VIS-forordningen)

Commission Decision 2009/377/EC of 5 May 2009 adopting implementing measures for the consultation mechanism and the other procedures referred to in Article 16 of Regulation (EC) No 767/2008 of the European Parliament and of the Council concerning the Visa Information System (VIS) and the exchange of data between Member States on short-stay visas (VIS Regulation)

Siste nytt

Godkjent av regjeringen 3.6.2009 for innlemmelse i Schengen-samarbeidet

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Artikel 16 i forordning (EF) nr. 767/2008 indeholder bestemmelser om anvendelsen af VIS til konsultationer og anmodninger om dokumenter. Ved gennemførelsen af artikel 16 i VIS-forordningen bør der vedtages foranstaltninger for at fastsætte regler for udvekslingen af meddelelser, der sendes via VIS-infrastrukturen (VIS Mail-specifikationer). Disse meddelelser registreres ikke i VIS, og personoplysninger, der sendes, anvendes udelukkende til konsultation af centrale visummyndigheder og til det konsulære samarbejde.

(2) Med forbehold af yderligere foranstaltninger, der er vedtaget inden den dato, der er omhandlet i artikel 46 i VIS-forordningen om integration af de tekniske funktioner i Schengen-konsultationsnettet, bør der i VIS Mailspecifikationerne fastsættes fire typer meddelelser, som kan anvendes fra det øjeblik, hvor VIS tages i brug, og indtil den dato, der er omhandlet i artikel 46 i VISforordningen. De bør omfatte meddelelser vedrørende det konsulære samarbejde (artikel 16, stk. 3, i VIS-forordningen), meddelelser i forbindelse med fremsendelse af anmodninger til den kompetente visummyndighed om at sende kopier af rejsedokumenter og andre dokumenter til støtte for ansøgningen og i forbindelse med fremsendelse af elektroniske kopier af disse dokumenter (artikel 16, stk. 3, i VIS-forordningen), meddelelser om, at oplysninger, som er behandlet i VIS, er ukorrekte, eller at oplysninger er blevet behandlet i VIS i strid med bestemmelserne i VIS-forordningen (artikel 24, stk. 2, i VIS-forordningen), og meddelelser om, at en ansøger har opnået statsborgerskab i en medlemsstat (artikel 25, stk. 2, i VIS-forordningen).

(3) I henhold til artikel 5 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, besluttede Danmark den 13. oktober 2008 at gennemføre forordning (EF) nr. 767/2008 i dansk lovgivning. Forordning(EF) nr. 767/2008 er således bindende for Danmark i international ret. Danmark er derfor i medfør af international ret forpligtet til at gennemføre denne beslutning.

(4) I medfør af Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne har Det Forenede Kongerige ikke deltaget i vedtagelsen af forordning (EF) nr. 767/2008, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige, da den udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne. Denne kommissionsbeslutning er derfor ikke rettet til Det Forenede Kongerige.

(5) I medfør af Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne har Irland ikke deltaget i vedtagelsen af forordning (EF) nr. 767/2008, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland, da den udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne. Denne kommissionsbeslutning er derfor ikke rettet til Irland.

(6) Denne beslutning er en retsakt, der bygger på Schengenreglerne eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003 og artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2005.

(7) For så vidt angår Island og Norge udgør denne beslutning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra B, i Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengenreglerne.

(8) For så vidt angår Schweiz udgør denne beslutning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra B, i afgørelse 1999/437/EF, sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF. om indgåelse af aftalen på Det Europæiske Fællesskabs vegne.

(9) For så vidt angår Liechtenstein udgør denne beslutning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra B, i afgørelse 1999/437/EF, sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/261/EF af 28. februar 2008 om undertegnelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne.

(10) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 51 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1987/2006 af 20. december 2006 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
05.05.2009
Anvendelsesdato i EU
31.05.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Anvendes fra i Norge
03.06.2009