Kontroll av fugleinfluensa

Tittel

Rådsdirektiv 2005/94/EF av 20. desember 2005 om fellesskapstiltak for kontroll av aviær influensa og om oppheving av direktiv 92/40/EF

Council Directive 2005/94/EC of 20 December 2005 on Community measures for the control of avian influenza and repealing Directive 92/40/EEC

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Landbruks- og matdepartementets bakgrunnsnotat

Sammendrag av innhold
Rettsakten som foreslås skal, når det trer i kraft, oppdatere og erstatte direktiv 92/40/EF om Felleskapets tiltak for kontroll av aviær influensa. Direktivforslaget endrer definisjonen av aviær influensa, slik at lavpatogene virus av subtype H5 eller H7 også omfattes.

Det foreslås å pålegge medlemsstatene å ha et overvåkingsprogram for AI i den kommersielle fjørfepopulasjonen og hos villfugl. Videre foreslås det minimumskrav til et overvåkingsprogram, og det er også, til en viss grad, åpnet for skjønn basert på den epidemiologiske situasjonen/risikovurderinger i hvert enkelt land. Hensikten med programmet er å finne prevalensen av H5 og H7 hos forskjellige arter. Programmet skal godkjennes av Kommisjonen hvert år, og resultatene skal rapporteres til Kommisjonen (for Norges del ESA).

Forslaget fastsetter minimumstiltak for bekjempelse av aviær influensa hos tamfjørfe/-fugl i Fellesskapet. Dette omfatter bl.a:
• Krav om nasjonal meldeplikt ved mistanke om og internasjonal rapportering ved utbrudd
av aviær influensa.
• Tiltak ved mistanke om utbrudd hos tamfjørfe-/fugl.
• Tiltak ved utbrudd av høypatogen aviære influensa (HPAI) hos tamfjørfe/-fugl, herunder opprettelse av og tiltak i risiko- og observasjonssoner.
• Tiltak ved funn av lavpatogen aviær influensa (LPAI) hos tamfjørfe/-fugl, herunder opprettelse av og tiltak i restriksjonssone.
• Tiltak som angår human helse og andre dyrearter enn fjørfe og fugl.
• Prinsipper for rengjøring, desinfeksjon og gjeninnsetting av dyr.
• Prinsipper for diagnostiske prosedyrer og referanselaboratorier.
• Prinsipper for nødvaksinasjon ved et utbrudd og for beskyttende vaksinering ved spesielt høy risiko for introduksjon og spredning av aviær influensa.
• Medlemsstatene skal utarbeide en bekjempelsesplan som skal godkjennes av kommisjonen (ESA).

Prosedyremessig og faglig sett er forslaget knyttet opp til et samtidig forslag til rådsvedtak om endring av rådsvedtak 90/424/EØF om utgifter på veterinærområdet. Rådsvedtak 90/424/EØF gir i dag mulighet for at Fellesskapet kan gi tilskudd til dekning av utgifter som medlemsstater har til bekjempelse av høypatogen aviær influensa. Det foreslås endringer slik at også utgifter til bekjempelse av lavpatogen aviær influensa kan dekkes. Dette er fordi det lavpatogene viruset kan mutere og bli høypatogent. Det er derfor av stor betydning for bekjempelse av HPAI at LPAI bekjempes effektivt. Forslaget er et selvstendig forslag og ikke en del av bekjempelsesdirektivet for aviær influensa, selv om de presenteres i samme dokument fra Kommisjonen. Forslaget som endrer vedtak 90/424/EØF ligger utenfor EØS-avtalen.

Merknader

Gjeldende norske regler på området:
• Forskrift om 27. juni 2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresjukdommer.
• Forskrift 20. desember 1999 nr.1310 om vaksinasjon av husdyr, vilt, fisk og andre akvatiske dyr (vaksinasjonsforskriften).
• ”Instruks om bekjempelse av visse A og B-sykdommer” datert 08. 07.2004.

Forslaget vil kreve endring i forskrift 27. juni 2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresjukdommer. Implementering av rettsakten vil ifølge fjørfenæringen ikke føre til vesentlige endringer i forhold til dagens situasjon. Behov for midler til gjennomføring av et årlig overvåkingsprogram for AI i tråd med
direktivsforslaget. De økonomiske konsekvensene er ikke ferdig vurdert.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.12.2005
Gjennomføringsfrist i EU
01.07.2007
Anvendelsesdato i EU
01.07.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 69, 17.12.2009, p. 3-52
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
08.12.2006
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.12.2006
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.07.2007
Anvendes fra i Norge
03.01.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32005L0094
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro