Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: endret gyldighetsperiode

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/129 av 25. januar 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 743/2013 om særskilte beskyttelsestiltak vedrørende import av muslinger fra Tyrkia til konsum, hva angår gyldighetsperioden

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/129 of 25 January 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 743/2013 introducing protective measures on imports of bivalve molluscs from Turkey intended for human consumption, as regards its period of application

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.2.2017

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.2.2017)

Sammendrag av innhold
Grunnrettsakten, forordning (EU) nr. 743/2013 fastsetter et importforbud rettet mot levende eller kjølte muslinger og en stikkprøvekontroll av frosne eller bearbeidede muslinger, med opprinnelse i Tyrkia. Det skal undersøkes for E.coli og biotoksiner. Kravene om importforbud og de særskilte stikkprøvekontrollene gjaldt frem til 31. desember 2016 (jf. forordning (EU) 2015/1205).

Forordning (EU) 2017/0129 forlenger importforbudet og de særskilte stikkprøvekontrollene med ett år til 31. desember 2017.

Importforbudet og -restriksjonene har sin bakgrunn i flere og vedvarende funn av E.coli og marine biotoksiner i muslinger fra Tyrkia. I påvente av at myndighetene i Tyrkia får ryddet opp i forholdet har EU-kommisjonen besluttet å videreføre importforbudet og de særskilte beskyttelsestiltakene for å sikre trygge matvarer og folkehelsen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er gjennomført i norsk rett som en endring til forskrift 2. august 2013 nr. 943 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Tyrkia.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes ikke til å medføre en endring i kostnadene for Mattilsynet i forbindelse med importforbudet eller stikkprøvekontrollen knyttet til dette produktet. Det er ikke registrert noen direkteimport av muslinger fra Tyrkia til Norge. Det vurderes også at heller ikke næringen vil påvirkes nevneverdig av denne forlengelsen av importforbudet/stikkprøvekontrollen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten forlenger en rettsakt om importforbud og stikkprøvekontroll av muslinger fra Tyrkia, med bakgrunn i et fortsatt omfattende funn av E.coli og marine biotoksiner i dette produktet. Dette importregimet har nå en gyldighet frem til 31. desember 2017.

E.coli og marine biotoksiner kan utgjøre en betydelig risiko for folkehelsen og Norge vurderer importforbudet og -restriksjonene som hensiktsmessige og velbegrunnede, i forhold til målet om å beskytte folkehelsen. Det at regimet er tidsbegrenset og ment å virke frem til myndighetene i Tyrkia har fått på plass tilstrekkelige nasjonale kontrolltiltak, er også fornuftig.

Da Norge ikke har hatt noen direkteimport av dette produktet de siste årene vurderer Mattilsynet at importforbudet heller ikke vil medføre en særlig ekstrabelastning på grensekontrollen eller næringen generelt.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 25. januar 2017, med ikrafttredelse 29. januar 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.12.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.01.2017
Anvendelsesdato i EU
29.01.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet