Kontroll av næringsmidler og fôr: endringer til listen over referanselaboratorier

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 563/2012 av 27. juni 2012 som endrer vedlegg VII tl europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 hva angår listen over EU-referanselaboratorier

Commission Regulation (EU) No 563/2012 of 27 June 2012 amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the list of EU reference laboratories

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.7.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.7.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer EUs referanselaboratorium for restmengder av veterinærmedisin og forurensende stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse (restmengder av stoffene oppført i gruppe A 1, 2, 3 og 4, gruppe B 2 bokstav d) og gruppe B 3 bokstav d) i vedlegg I til direktiv 96/23/EF. Referanselaboratoriet er angitt i punkt 12a i vedlegg VII, del I til forordning (EF) nr. 882/2004.

Nytt referanselaboratorium er:

RIKILT – Institute for Food Safety, part of Wageningen UR
Wageningen
The Netherlands

Oppnevnelsen gjelder fra 1. januar 2012.

Bakgrunnen for denne endringen er en omorganisering av laboratorietjenestene i Nederland.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring av forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Det er etter Mattilsynets vurdering unødvendig å sende forordningen på høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes ikke til å medføre noen nye administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen eller myndighetene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, som begge har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten er også hjemlet i EØS-avtalens vedlegg II, kapittel XII.

Status
Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.06.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 62, 5.10.2017, p. 9-10
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.05.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.07.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.07.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.07.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.07.2013
Anvendes fra i Norge
24.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0563
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro