Kontroll i Canada av hvete og hvetemel til eksport

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2011 av 23. august 2011 om godkjenning av kontrollen som Canada gjennomfører forut for eksport av hvete og hvetemel angående forekomst av ochratoksin A

Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2011 of 23 August 2011 approving the pre-export checks carried out by Canada on wheat and wheat flour as regards the presence of ochratoxin A

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.5.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner Canadas pre-eksport kontroll av hvete og hvetemel til EU. Godkjenningen er gitt fordi EU har sett at mat eller fôr eksportert fra denne tredjestaten har vært underlagt de samme krav eller tilsvarende krav i regelverket som det EU har. EU vil med denne rettsakten redusere kravene til fysisk kontroll og prøvetaking av de aktuelle varene fra Canada når de ankommer EU. Dokumentkontroll vil bli foretatt ved ankomst til EU som før. For å få en slik pre-eksport godkjenning må hvert enkelt parti følges av et sertifikat (vedlegg til forordningen) samt analyseresultater for okratoksin A og være attestert av offentlig myndighet i Canada (Canadian Grain Commission).

Merknader

Økonomiske og adminstrative konsekvenser
Mattilsynet kan ikke se at forordningen vil få noen praktisk betydning i Norge. Kanadisk hvete er i utgangspunktet ikke noe vi har vurdert som et risikoprodukt med spesielt behov for oppfølging. Siden Europakommisjonen nå ser ut til å velge forordning som type rettsakt for en slik godkjenning (og ikke vedtak som for peanøttene fra USA), vil den likevel medføre behov for regelverksendring. Utover arbeidet med selveregelverksendringen, antas ikke rettsakten å ha administrative og økonomiske konsekvenser.

Det er etter Mattilsynets vurdering åpenbart unødvendig å sende forordningen på høring. Forskriften vil i ikke medføre noen materielle endringer i Mattilsynets importkontroll.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Kommisjonen har i kommisjonsvedtak 2008/47/EF tidligere godkjent pre-eksport kontroll hos tredjeland. Den gang gjaldt godkjenningen peanøtter/peanøttprodukter fra USA med hensyn til innhold av aflatoksiner. Gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2011 er bygget på samme oppskrift. Forordningen setter ikke spesifikke krav til reduksjon, men viser til kontrollforordningen og en risikobasert kontrollplan.

Norge har stilt spørsmål i arbeidsgruppen om hvor stor reduksjon av kontroll man i praksis bør gjøre når Canada får slik pre-eksport kontroll, og hva vil dette regelverket ha å si i praksis. Kommisjonen svarte da at dette skal være en positiv diskriminering. Om man i sin kontrollplan har at man skal kontrollere okratoksin A i 5 % av alle hvetepartier fra Canada, så kan man nå f.eks. gjøre 1 % kontroll. Om man gjennomfører kontroll av 1 % av forsendelser fra andre tredjeland, så gjør man 0,5 % kontroll av kanadisk hvete. Om landene i sine kontrollplaner ikke har noen kontroll eller prøvetaking av kanadisk hvete overhodet, blir det ikke noen endringer på det. Hovedpoenget er at landene skal diskriminere positivt.

I Norge prioriterer Mattilsynet å analysere risikoprodukter for mykotoksiner i henhold til forordning (EF) nr. 1152/2009 og forordning (EF) nr. 669/2009 ved import. Kanadiske produkter er ikke omfattet av noen av disse forordningene. I tillegg gjennomføres et årlig OK-program av varer på det norske markedet, inklusive norske og importerte hveteprodukter.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Utkast til rettsakt har vært diskutert i arbeidsgruppen Agricultural Contaminants flere ganger. Saken ble også diskutert i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon for toksikologisk trygghet, i mai 2011. Rettsakten ble vedtatt i samme forum 4. juli 2011, og vil være gjeldende i EU fra 1. oktober 2011.

Rettsakten erinnlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.08.2011
Anvendelsesdato i EU
01.10.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 19.1.2017, p. 161-164
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.05.2012
Anvendes fra i Norge
04.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0844
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro