Kontroll, kartlegging, overvåkning og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for blåtunge

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1266/2007 av 26. oktober 2007 om gjennomføringsbestemmelser til rådsdirektiv 2000/75/EF vedrørende kontroll, kartlegging, overvåkning og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue

Commission Regulation (EC) No 1266/2007 of 26 October 2007 on implementing rules for Council Directive 2000/75/EC as regards the control, monitoring, surveillance and restrictions on movements of certain animals of susceptible species in relation to bluetongue

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.4.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Situasjonen i Europa i år, med den store spredningen av Bluetonguesmitte i Mellom- og Nord-Europa, og dermed store problemer med forflytning og handel med dyr, har gjort det nødvendig for Kommisjonen å utarbeide felles regler i EU for forflytning av dyr ut og inn av restriksjonssonene. Det var i tillegg behov for å klargjøre enkelte andre forhold ved regelverket. Forordningen gir anledning til å flytte dyr ut av sonene på visse vilkår. Dyrene som tillates flyttet, skal betraktes som ikke smitteførende (sikre). I tillegg formaliseres enkelte rapporteringsrutiner. Lister over restriksjonssoner som tidligere var en integrert del av et vedtak, er nå tatt ut av dokumentet og publiseres i stedet på internett. Det stilles også krav til skriftlig rapportering fra det enkelte medlemsland til Kommisjonen om sonene og endring i sonene. Det stilles krav til overvåkning av vektor og dyr i områder både med og uten restriksjoner. Forslaget definerer videre en del forhold, bla hva som er et tilfelle av bluetongue, hva som er et utbrudd av bluetongue og hva som er kriterier for en bluetongue sesongsmessig fri periode. Det blir videre krav om tilleggstekst i handelssertifikatene ved forflytning av dyr, sæd, egg og emryo i visse tilfeller.

Merknader
Rettsakten må implementeres som en henvisningsforskrift. Den vil oppheve og erstatte forskrift av 9. mars 2006 nr. 299 om risiko- og observasjonssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for transport ut av og gjennom disse sonene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er en forbedring av EU-reguleringen på området, sammenlignet med kommisjonsvedtak 2005/393/EF, som den erstatter.

Forordningen innfører en del nye krav til både overvåkning og til tiltak ved funn som må implementeres i norsk regelverk, samtidig som listen over restriksjonssonene i EØS-området tas ut av rettsakten. Dette siste betyr at vi i Norge ikke vil oppleve den forsinkelsen vi har hatt som følge av EØS prosedyrene, når det gjelder å ha regelverk som henviser til oppdaterte soner i EU. Det må planlegges et nytt overvåkingsprogram for BT, både av vektor og levende dyr. Dette er en kostbar overvåkning. Kostnad mhp den entomologiske overvåkningen er ikke helt avklart, men det er beregnet at programmet vil koste ca 1,5 millioner kroner. Budsjett for overvåkingsprogrammet er lagt inn i rammen for Mattilsynets overvåkingsprogrammer i 2008. Det betyr at disse utgiftene dekkes innenfor Mattilsynets ordinære budsjett. Det må videre legges til rette for rapporteringsrutiner, herunder rapportering via det nye BT-netverk (BlueTongue NETwork) som er opprettet i EU.

Andre opplysninger
Det diskuteres i EU om det skal innføres påbudt vaksinering i risikosonene. Vaksinering i overvåkningssonene er forbudt (Direktiv 2000/75/EF, artikkel 10.2.). Det foreligger imidlertid ennå ikke noen godkjent vaksine mot serotype 8, som er den virusvarianten av bluetongue som sirkulerer i Mellom- og Nord Europa. Påbudt vaksinering i risikosonen ved utbrudd i Norge vil medføre økte kostnader. Veterinærinstituttet har utarbeidet et overslag over antall dyr og vaksinedoser det vil kunne være behov for, hvis vi skulle igangsette vaksinasjon i utvalgte fylker. Denne vurderingen er innsendt til Kommisjonen som et ledd i å synliggjøre totalbehovet for vaksine i EØS. Denne vurderingen er også vedlagt dette notatet.

Status

Prosessen i EU
Prinsippene har vært diskutert i rådsmøter på veterinærdirektørnivå de siste 8 måneder, og EFSA ble bedt om å vurdere flere spørsmål vedrørende sykdommen og vektorene. Skriftlig forslag ble dog første gang presentert på et arbeidsgruppemøte 5. september og forsøkt vedtatt på SCFCAH møte allerede 10. september. Det var mange innspill fra flere medlemsland, og det førte til at Kommisjonen måtte bearbeide forslaget en del og utsette vedtaket. Land som har vært fri for sjukdommen, har vært spesielt opptatt av at dyr som tillates ført ut av restriksjonssonene skal være sikre, dvs at de ikke utgjør noen fare for å spre sjukdommen til frie områder. Det faktum at smitten spres med vektor (sviknott) gjør det spesielt vanskelig å kontrollere sjukdommen. Utkast til forordning Rev 6 ble votert i SCFCAH dyrehelse på møtet 3. oktober. Legal service hadde imidlertid noen bemerkninger av hensyn til klarhet til utkastet, som bla berørte endring av definisjoner. Dette medførte at utkastet (rev 7) ble sendt ut til medlemsstatene for en skriftlig tilbakemelding (skriftlig prosedyre i medhold av art 9 i interne regler om prosedyre i SCFCAH 21. febr 2002 i SCFCAH seksjon "General Food Law".) Frist for tilbakemelding ble satt til 18. oktober. Den 26. oktober ble forordningen endelig vedtatt.

Prosessen i Norge
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Rev 2 ble sendt ut til sentrale interessenter for å få raske innspill i forkant av SCFCAH møte i september. Tine og KOORIMP deltok i denne prosessen. Forslaget ble også diskutert med eksperter fra Veterinærinstituttet. Norge har sendt skriftlig kommentar til Kommisjonen, hvor vi støttet innspill fra Sverige, UK og Frankrike, jf vedlegg. Her støtter vi den prinsipielle tilnærmingen, altså at dyr kan flyttes ut av restriksjonssoner, men gir uttrykk for behov for tilstrekkelig prøvetaking av dyr før de flyttes ut av disse sonene. Flere av interessentene og VI påpekte nettopp dette i sine innspill til Rev 2.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.10.2007
Anvendelsesdato i EU
12.11.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 38, 27.6.2013, p. 30-45
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.04.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.04.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.04.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.04.2008
Anvendes fra i Norge
30.04.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R1266
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro