Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 739/2011 av 27. juli 2011 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 om særlige bestemmelser for tilrettelegging av den offentlige kontroll av animalske produkter til konsum

Commission Implementing Regulation (EU) No 739/2011 of 27 July 2011 amending Annex I to Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific rules for the organisation of officials controls on products of animal origin intended for human consumption

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.10.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten medfører flere endringer i forordning (EF) nr. 854/2004 vedlegg I. Endringene gjelder i hovedsak dagens referanser til OIEs (World Organisation for Animal Health) lister over sykdommer som man særlig skal fokusere på ved kontroll av dyr til næringsmiddelproduksjon og produkter av animalsk opprinnelse. I stedet for å vise til OIEs lister medfører endringene at det refereres til sykdommer regulert i annet EU-regelverk, deriblant direktiv 2002/99/EF om regler for dyrehelse ved produksjon, bearbeiding, import og eksport av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum. Videre gis det mulighet til å fastsette krav til varmebehandling eller annen behandling av fjørfekjøtt som sikrer fjerning av Salmonella.

Til orientering må disse endringene sees i sammenheng med dokument SANCO/11010/2010 som inneholder forslag til kriterier for næringsmiddeltrygghet for Salmonella i ferskt fjørfekjøtt. Når SANCO/11010/2010 vedtas, vil det medføre nytt krav i forordning (EF) nr. 2073/2005 og fjørfeslakt skal da erklæres uegnet til konsum dersom det påvises Salmonella. Imidlertid kan operatør få varmebehandle slaktet (eller foreta annen behandling) dersom han ønsker det. Tilsynsveterinæren må da gis mulighet, som angitt i forordning (EU) nr. 739/2011, til å pålegge dette utført ved et anlegg før fjørfekjøttet forlater slakteriet dersom fjærfekjøttet skal erklæres å kunne bli brukt til konsum. Det medfører da behov for endring i forordning (EF) nr. 854/2004.

1. Avsnitt I kapittel II del B punkt 2 b)

Etter endringen stadfester bestemmelsen at ante mortem-undersøkelser særlig skal fastslå forhold som kan virke negativt på menneskers eller dyrs helse, særlig med hensyn til påvisning av sykdommer som er regulert i EU-regelverket.

Avsnitt I kapittel II del D punkt 1

Etter endringen stadfester bestemmelsen at post mortem-undersøkelser særlig skal fastslå forhold som kan virke negativt på menneskers eller dyrs helse, særlig med hensyn til påvisning av sykdommer som reguleres i EU-regelverket.

Avsnitt I kapittel II del F punkt 1 d)

Endringen medfører at offentlig veterinær skal sikre at det tas prøver, og at disse identifiseres, håndteres og oversendes aktuelt laboratorium innenfor rammen av EUs regelverk om dyr og menneskers helse.

2. Avsnitt II kapittel I punkt 4

Endringen medfører at dersom offentlig veterinær ved undersøkelse ante eller post mortem eller ved annen undersøkelse mistenker forekomst av et smittestoff som er regulert i hygieneregelverket, skal vedkommende varsle myndighetene. Både myndighet og veterinær skal iverksette adekvate tiltak og ta alle forholdsregler for å forbygge spredning i henhold til gjeldende regelverk.

Avsnitt II kapittel V punkt 1 e) og punkt 2

Endringen medfører i første rekke at kjøtt skal erklæres uegnet til konsum dersom det stammer fra dyr med en sykdom som er regulert i direktiv 2002/99/EF, med mindre annet er fastsatt i avsnitt IV.

Dernest følger det av nytt punkt 2 at offentlig veterinær gis kompetanse til å godkjenne kjøtt fra dyr til humant konsum, som har blitt nødslaktet utenfor slakteri eller som stammer fra en besetning hvor behandling er påkrevd etter bestemmelsene i forordning (EF) nr. 2160/2003, til tross for tilstedeværelse av Salmonella. Det er imidlertid forutsatt at godkjenning kun kan gis dersom slaktet gjennomgår varmebehandling eller annen form for behandling som effektivt fjerner Salmonella, før dette slippes ut på markedet.

3. Avsnitt III kapittel II punkt 3 e) og f)

Første endring medfører at fleksibilitet rundt kjøttkontroll fastsatt i punkt 2 ikke gjelder i tilfeller hvor det har forekommet utbrudd av sykdommer som er regulert i EU-regelverk, og som kommer fra den aktuelle regionen som er definert i artikkel 2 i direktiv 64/432/EØF.

Videre gjelder ikke fleksibiliteten i tilfeller hvor strengere kontroll er nødvendig for å ta hensyn til nye sykdommer eller særskilte sykdommer som fremgår av OIEs lister.

Bakgrunn og formål
OIEs sykdomslister og system for kategorisering har blitt endret. På bakgrunn av nevnte endringer og direktiv 2002/99/EF om overvåkning av zoonoser og zoonotiske smittestoffer, har kommisjonen funnet det nødvendig å endre forordning (EF) nr. 854/2004. Dette ønskes gjennomført for å skape mer konsistens og ensartethet ved å referere til EUs egne lister og regelverk.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon og Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten har vært til behandling i Europakommisjonens arbeidsgruppe og ble vedtatt i møte i SCFCAH 16. mars 2011.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.07.2011
Anvendelsesdato i EU
29.07.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 27.4.2017, p. 1-3
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.06.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.10.2012
Anvendes fra i Norge
01.10.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0739
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro