Kontroll med animalske produkter: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/405 av 24. mars 2021 om fastsettelse av listene over tredjestater og regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre visse dyr og varer beregnet på konsum til Den europeiske union i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/405 of 24 March 2021 laying down the lists of third countries and regions thereof authorised for the entry into the Union of certain animals and goods intended for human consumption in accordance with Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.4.2021

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.5.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten inneholder lister over tredjestater eller regioner i disse fra hvilke det til unionen er tillatt å innføre visse dyr og varer beregnet på konsum. I dag fremkommer disse listene av forordning (EU) 2019/626. Rettsakten skal dermed erstatte og oppheve forordning (EU) 2019/626.

Den nye dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 trer i kraft 21. april 2021. Den innebærer at någjeldende rettsakter som inneholder lister over tredjestater, som ut fra et dyrehelseperspektiv er godkjent for innførsel til EU, vil oppheves og nye rettsakter vil innføres som erstatter disse. Forordning (EU) 2019/626, som inneholder bestemmelser om lister over tredjestater som ut fra et mattrygghetsperspektiv er godkjent for innførsel til EU, har en rekke henvisninger til rettsaktene som inneholder listene over tredjestater som ut i fra et dyrehelseperspektiv er godkjent for innførsel. I EU er det vurdert at endringen av dyrehelseregelverket innebærer at det ville måtte gjøres mange endringer og tilføyelser i forordning (EU) 2019/626. Det er derfor konkludert med at det er mer hensiktsmessig at det fastsettes en helt ny rettsakt fremfor at det gjøres endringer i (EU) 2019/626.

Rettsaktens tittel forteller at den er hjemlet i forordning (EU) 2017/625 (kontrollforordningen) og at omfanget for den er mattrygghet og ikke dyrehelse. Dette gjenspeiles også i fortalen, punktene (2) til (5), der det henvises til forordning (EU) 2017/625, forordning (EU) 2019/625 og forordning (EF) nr. 853/2004. I rettsakten står det også at de aktuelle tredjestatene må dokumentere oppfyllelse av relevante deler av regelverket knyttet til mattrygghet, herunder overholdelse av eventuelle reststoffprogrammer, før de kan settes på en liste over tredjestater godkjent for innførsel. I fortalen punkt (6) står det at for å oppfylle kravene i regelverket om mat og mattrygghet, må også regelverket knyttet til dyrehelse være oppfylt før aktuelle varer kan innføres fra tredjestater. I fortalens punkt (7) vises det til forordning (EU) [C(2020) 8190] (som trer i kraft fra 21. april 2021 og har derfor ikke fått endelig nummerering enda) som inneholder listene over tredjestater som det ut fra et dyrehelseperspektiv er godkjent å importere fra.

Innføringen av rettsakten vil ikke medføre store endringer knyttet til hvilke tredjestater som er godkjent for innførsel av aktuelle produkter fra. Det fremkommer likevel av fortalen punkt (11) at noen tredjestater, som i dag står på lister i forordning (EU) 2019/626, men som ikke er ført opp i beslutning 2011/163/EU, ikke lenger vil være godkjent for innførsel. Dette gjelder for tredjestater som ikke oppfyller kravene til reststoffprogram etter forordning (EU) 2019/625 artikkel 4(f).

På lik linje som forordning (EU) 2019/626 er rettsakten delt inn etter kategorier av dyr og produkter. Den omfatter ikke levende dyr, men gjelder kun produkter av animalsk opprinnelse som er ment brukt som mat. De enkelte bestemmelsene i rettsakten gjelder forskjellige produkter fra forskjellige dyrearter. Bestemmelsene sier ikke direkte hvilke tredjestater de aktuelle produktene kan innføres fra. For noen av produktene henvises det i den aktuelle bestemmelsen til vedlegg til rettsakten. For produkter fra dyr, der det også finnes lister fastsatt etter dyrehelseregelverket, henvises det til de aktuelle forordningene der disse listene fremkommer. Dette er i all hovedsak forordning (EU) [C(2020) 8190] (om lister over tredjestater som etter dyrehelseregelverket er godkjent for innførsel til EU) som trer i kraft 21. april 2021 og beslutning 2011/163/EU. Det som kreves er at produkter er godkjent for innførsel i samsvar med regelverket i forordning (EU) [C(2020) 8190] og at tredjestaten fremkommer av listene i beslutning 2011/163/EU.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten endrer forskrift om offentlig kontroll - lister over tredjestater det er tillatt å innføre visse dyr og varer fra forordning (EU) 2019/626 og vil implementeres gjennom forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å gi økonomiske eller administrative konsekvenser, fordi den ikke medfører store endringer knyttet til hvilke tredjestater som Unionen kan importere aktuelle produkter fra.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal vurders av Spesialutvalget for matområdet der relevante departement og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget er ikke ferdige med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel, fordi den oppdaterer listene over de tredjestater som dyr og varer beregnet til konsum kan importeres til EU fra.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.12.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.03.2021
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021
Rettsakten erstatter

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet