Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om krav til import

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 21. oktober 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med regler om tilfeller der og under hvilke betingelser økologiske produkter og inverteringsprodukter er unntatt fra offisiell kontroll ved grensestasjoner og stedet for offisiell kontroll for slike produkter, og om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2123 og (EU) 2019/2124

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 21 October 2021 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council with rules on the cases where and conditions under which organic products and in-conversion products are exempted from official controls at border control posts, the place of official controls for such products and amending Commission Delegated Regulations (EU) 2019/2123 and (EU) 2019/2124

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 21.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 45, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 gennemføres der offentlig kontrol i medlemsstaterne for at verificere opfyldelsen af de betingelser og overholdelsen af de foranstaltninger, som gælder for import til Unionen af produkter, der er bestemt til markedsføring i Unionen som økologiske produkter eller omlægningsprodukter, på grænsekontrolsteder, jf. artikel 47, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625.

(2) I artikel 47, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625 præciseres det, hvilke kategorier af dyr og varer, som indføres til Unionen, de kompetente myndigheder skal gennemføre offentlig kontrol af på grænsekontrolsteder for første ankomst til Unionen. Økologiske produkter og omlægningsprodukter, jf. artikel 45, stk. 5, i forordning (EU) 2018/848, falder ind under de kategorier af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra f), i forordning (EU) 2017/625, i medfør af nævnte bestemmelse i forordning (EU) 2018/848. Økologiske produkter og omlægningsprodukter kan desuden falde ind under de kategorier af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra f), i forordning (EU) 2017/625, også i medfør af retsakter eller regler, der er omhandlet i nævnte bestemmelse, bortset fra artikel 45, stk. 5, i forordning (EU) 2018/848. Økologiske produkter og omlægningsprodukter kan ligeledes falde ind under de kategorier af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra a)-e), i forordning (EU) 2017/625, forudsat at de opfylder de relevante krav.

(3) I overensstemmelse med artikel 48, litra h), i forordning (EU) 2017/625 kan kategorier af dyr eller varer, som udgør en lav risiko eller ikke udgør nogen specifik risiko, undtages fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder. I artikel 3, nr. 24), i forordning (EU) 2017/625 defineres "risiko" med henvisning til negative virkninger for menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller miljøet, men ikke i relation til fødevarernes kvalitet. Økologiske produkter og omlægningsprodukter, der indføres til Unionen, kan anses for at udgøre en lav risiko eller ingen specifik risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, dyrevelfærden eller miljøet, hvis de ikke falder ind under de kategorier af dyr og varer, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i henhold til artikel 47, stk. 1, litra a)-e), i forordning (EU) 2017/625 eller de kategorier af dyr og varer, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra f), i forordning (EU) 2017/625, i forbindelse med hvis indførsel til Unionens der er fastsat betingelser eller foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 126 eller 128 i forordning (EU) 2017/625 eller de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a)-h) og litra j), i samme forordning, og i henhold til hvilke opfyldelsen af de betingelser og overholdelsen af de foranstaltninger skal verificeres ved indførslen til dyrene og varerne til Unionen. Derfor bør sådanne produkter undtages fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder.

(4) Offentlig kontrol af økologiske produkter og omlægningsprodukter, der er bestemt til at blive markedsført i Unionen, og som er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i henhold til denne forordning, bør gennemføres på det sted, hvor de overgår til fri omsætning i Unionen. Medlemsstaterne bør underrette Kommissionen om de steder for overgang til fri omsætning, hvor en sådan kontrol foretages. Kommissionen bør i Traces-systemet (Trade Control Expert System), jf. artikel 133, stk. 4, i forordning (EU) 2017/625, ajourføre listen over steder, hvor overgang til fri omsætning sker.

(5) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2123 gør det muligt for de kompetente myndigheder på grænsekontrolsteder at tillade gennemførelse af identitetskontrol og fysisk kontrol på et andet kontrolsted end et grænsekontrolsted af sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter, jf. artikel 47, stk. 1, litra c) og e), i forordning (EU) 2017/625, og af sendinger af ikke-animalske fødevarer og foderstoffer, der er omfattet af foranstaltningerne i de retsakter, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra d), e) og f), i nævnte forordning. Tilsvarende giver delegeret forordning (EU) 2019/2123 de kompetente myndigheder mulighed for at foretage dokumentkontrol på afstand fra et grænsekontrolsted af sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter omhandlet i artikel 72, stk. 1, og artikel 74, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031. Delegeret forordning (EU) 2019/2123 finder dog ikke anvendelse på sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra c) og e), i forordning (EU) 2017/625, hvis de er økologiske produkter eller omlægningsprodukter, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i henhold til artikel 45, stk. 5, i forordning (EU) 2018/848.

(6) For at sikre, at delegeret forordning (EU) 2019/2123 finder anvendelse på sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra c) og e), i forordning (EU) 2017/625, som er økologiske produkter eller omlægningsprodukter, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i henhold til artikel 45, stk. 5, i forordning (EU) 2018/848, er det nødvendigt at udvide dens anvendelsesområde. Desuden bør der fastsættes bestemmelser i delegeret forordning (EU) 2019/2123 om, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser identitetskontrol og fysisk kontrol kan foretages på et andet kontrolsted end et grænsekontrolsted i forbindelse med sendinger af visse produkter, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i henhold til artikel 45, stk. 5, i forordning (EU) 2018/848.

(7) For at lette hurtig håndtering af dyr og varer, der indføres til Unionen, bør de kompetente myndigheder på grænsekontrolsteder have tilladelse til videre transport til det endelige bestemmelsessted, indtil resultaterne af laboratorieanalyser og test af sendinger af planter, planteprodukter og andre objekter omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra c) og e), i forordning (EU) 2017/625 foreligger, i overensstemmelse med kapitel II i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2124, herunder hvis sådanne varer er økologiske produkter eller omlægningsprodukter, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i henhold til artikel 45, stk. 5, i forordning (EU) 2018/848.

(8) Delegeret forordning (EU) 2019/2123 og (EU) 2019/2124 bør derfor ændres.

(9) Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør nærværende forordning anvendes fra den dag, hvor forordning (EU) 2018/848 finder anvendelse —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
21.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet