Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om krav til import

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med regler om tilfeller der og under hvilke betingelser økologiske produkter og inverteringsprodukter er unntatt fra offisiell kontroll ved grensestasjoner, stedet for offisiell kontroll for slike produkter og endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2123 og (EU) 2019/2124

(In preparation) Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council with rules on the cases where and conditions under which organic products and in-conversion products are exempted from official controls at border control posts, the place of official controls for such products and amending Commission Delegated Regulations (EU) 2019/2123 and (EU) 2019/2124

Siste nytt

Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 21.6.2021 med tilbakemeldingsfrist 19.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 21.6.2021)

Regler om offentlig kontrol af økologiske produkter, der skal importeres til EU

Disse regler vil gælde fra den 1. januar 2022 og indeholder en liste over de kategorier af økologiske produkter, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, og hvor de kan kontrolleres.

Reglerne vil også ændre forordning (EU) 2019/2123 og forordning (EU) 2019/2124, så det præciseres, at disse gælder for de planter, planteprodukter og andre varer, som de i øjeblikket omfatter, også hvis det drejer sig om økologiske produkter, som er underlagt kontrol ved grænsekontrolsteder i henhold til artikel 45, stk. 5, i forordning (EU) 2018/848.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 21 juni 2021 - 19 juli 2021 (midnat, dansk tid)

Udkast til delegeret forordning - Ares(2021)4028719

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
21.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet