Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om utpeking av offisielle laboratorier

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til tilfeller og vilkår for hvilke vedkommende myndigheter kan utpeke offisielle laboratorier som ikke oppfyller vilkårene i forhold til alle metodene de bruker for offentlig kontroll eller annen offisiell virksomhet

(In preparation) Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council with regard to the cases and conditions under which competent authorities may designate official laboratories which do not fulfil the conditions in relation to all the methods they use for official controls or other official activities

Siste nytt

Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 19.3.2021 med tilbakemeldingsfrist 16.4.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 19.3.2021)

Foderstoffer og plantesundhed/sikre fødevarer og foder – udpegelse af officielle laboratorier

I henhold til EU-reglerne skal myndighederne i de enkelte EU-lande udpege officielle laboratorier til at analysere prøver, der er udtaget i forbindelse med kontrol af dyr, planter, fødevarer og foderstoffer.

Disse laboratorier skal være akkrediteret i overensstemmelse med industristandarden. Under visse omstændigheder kan der dog udpeges ikkeakkrediterede laboratorier, hvis de opfylder visse betingelser.

I dette initiativ fastsættes disse betingelser og omstændigheder.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 19 marts 2021 - 16 april 2021 (midnat, dansk tid)

dkast til delegeret forordning - Ares(2021)1982548

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
19.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet