Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om prosedyrer for prøvetaking av rester av plantevernmidler

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 7. oktober 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 om særlige regler for offentlig kontroll med hensyn til framgangsmåte for prøvetaking av rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 7 October 2021 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council with specific rules on official controls as regards sampling procedures for pesticides residues in food and feed

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 7.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) 2017/625 er der fastsat regler for offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter, som medlemsstaternes kompetente myndigheder gennemfører for at verificere, at EU-lovgivningen er overholdt for så vidt angår blandt andet fødevaresikkerheden i alle produktions-, forarbejdnings- og distributionsled. Den indeholder særlige bestemmelser om offentlig kontrol i forbindelse med stoffer, hvis anvendelse kan medføre restkoncentrationer af sådanne stoffer i fødevarer og foder.

(2) Ved forordning (EU) 2017/625 udgik artikel 27, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005, som dog fortsat finder anvendelse frem til den 14. december 2022, medmindre der fastsættes en tidligere dato ved en delegeret forordning. Ved nævnte artikel 27, stk. 1, er der fastsat særlige krav til gennemførelse af offentlig kontrol for så vidt angår prøveudtagningsprocedurer til analyse af pesticidrester i fødevarer og foder.

(3) Ved artikel 19, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625 er der fastsat særlige krav til offentlig kontrol af restkoncentrationer af relevante stoffer i fødevarer og foder, som skal gennemføres i et hvilket som helst led i produktion, forarbejdning og distribution.

(4) Formålet med overvågningen af pesticidrester i fødevarer og foder er at sikre overholdelse af de maksimalgrænseværdier, der er fastsat i forordning (EF) nr. 396/2005, samt at vurdere forbrugernes eksponering for pesticidrester. Deri kræves det, at stikprøverne skal udtages i et tilstrækkeligt antal og et tilstrækkelig bredt udsnit for at sikre, at resultaterne er repræsentative for markedet. Det kræves også, at prøverne udtages i det mest relevante led i fødevarekæden.

(5) Det er således hensigtsmæssigt at supplere artikel 19, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625 ved at fastsætte særlige regler for gennemførelse af offentlig kontrol for så vidt angår de relevante prøveudtagningsprocedurer til analyse af pesticidrester i fødevarer og foder.

(6) Da reglerne i artikel 27, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om offentlig kontrol med henblik på prøveudtagning ikke længere finder anvendelse fra den 15. december 2022, bør nærværende forordning anvendes fra denne dato —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet