Kontrollforordningen 2017: utfyllende bestemmelser om opprettelse av EUs referanselaboratorium for Rift Valley-feber

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 17. september 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 ved opprettelse av EUs referanselaboratorium for Rift Valley-feber

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 17 September 2021 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council by establishing the European Union reference laboratory for Rift Valley fever

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 17.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Rift Valley fever (RVF) er en ny zoonotisk vektorbåren sygdom hos vildtlevende drøvtyggere og tamdrøvtyggere, som er forårsaget af et virus, og som udgør en potentiel grænseoverskridende sundhedstrussel. RVF er kendetegnet ved mange aborter og høj dødelighed hos nyfødte tamdrøvtyggere. Hos mennesker udvikler sygdommen sig hovedsageligt som en influenzalignende sygdom, mens få patienter udvikler hjernebetændelse eller endda en alvorlig leversygdom med forskellige blødningsfænomener. RVF er på Verdensorganisationen for Dyresundheds (OIE) liste over indberetningspligtige dyresygdomme.

(2) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) offentliggjorde i marts 2019 en hurtig risikovurdering med hensyn til at imødegå den risiko, der er forbundet indslæbning af RVF-virus og yderligere spredning af virusset i Unionen og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) i forbindelse med stigningen i antallet af indberettede tilfælde i Mayotte. Vurderingen fremhævede, at selv om risikoen ved disse udbrud var meget lav for EU og EØS med hensyn til indslæbning af RVF-virus gennem lovlig handel med dyr og animalske produkter, kunne ulovlig transport af fersk kød, upasteuriseret mælk og ubehandlede produkter fra inficerede drøvtyggere i personlig bagage udgøre en risiko. ECDC konkluderede, at hvis virusset bliver indslæbt til EU's og EØS' kontinentale del, kan yderligere vektorbåret overførsel blandt dyr ikke udelukkes.

(3) Derudover vedtog Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) den 23. januar 2020 en videnskabelig udtalelse om RVF, som indikerer, at risikoen for spredning af RVF til EU's nabolande og risikoen for mulig indslæbning af inficerede vektorer til Unionen ikke bør ignoreres.

(4) Risikoen for, at RVF indslæbes til Unionen betyder, at Unionen bør træffe passende overvågnings- og kontrolforanstaltninger over for denne sygdom, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429, som opstiller de retlige rammer for forebyggelse og bekæmpelse af de listeopførte sygdomme. I overensstemmelse med bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 betragtes RVF som en kategori A-, D- og E-sygdom, for hvilken der skal træffes øjeblikkelige udryddelsesforanstaltninger, så snart den påvises.

(5) Unionen har tilstrækkelige overvågnings- og sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger over for RVF til at sikre dens omgående udryddelse, hvis sygdommen kommer ind i Unionen. For at disse foranstaltninger fortsat kan være effektive, bør de også omfatte relevante beredskabsforanstaltninger og tilgængelige ressourcer til bekæmpelse af sygdommen under hensyntagen til sygdommens zoonotiske potentiale. I denne henseende anses det for nødvendigt at stille tilstrækkelig laboratorietestkapacitet til rådighed, da god kvalitet af en sådan testkapacitet er af afgørende betydning for at gennemføre overvågnings- og sygdomsbekæmpelsesforanstaltningerne og på den måde undgå, at sygdommen kommer ind i Unionen.

(6) Hidtil har Unionen ikke oprettet et EU-referencelaboratorium for RVF. Udpegelsen af et referencelaboratorium er af afgørende betydning for at kunne anvende overvågnings- og sygdomsbekæmpelsesforanstaltningerne på et videnskabeligt grundlag og på en ensartet måde på hele Unionens område.

(7) Ved denne forordning bør der derfor oprettes et EU-referencelaboratorium for RVF for at bidrage til at sikre effektiviteten af den offentlige kontrol og koordinere bistanden til officielle laboratorier —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet