Kontrollforordningen 2017: utfyllende bestemmelser om opprettelse av EUs referanselaboratorium for Rift Valley Fever

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2156 av 17. september 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 ved å opprette Den europeiske unions referanselaboratorium for Rift Valley Fever

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2156 of 17 September 2021 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council by establishing the European Union reference laboratory for Rift Valley fever

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.9.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.1.2022)

Sammendrag av innhold
Forordningen utpeker EU-refereranselaboratorium for Rift Valley Fever (RVF) som er en virusinfeksjon som hovedsakelig gir sykdom hos husdyr, men fra dyr kan infeksjonen overføres også til mennesker (zoonose). Det er risiko for importsmitte av sykdommen fra andre land inn til EU. EU har allerede etablert kontrolltiltak for å bekjempe RVF og utpeker nå også et eget refereranselaboratorium for sykdommen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det er ikke gjennomført noen konsekvensutredning siden forordningen ikke forventes å ha betydelig innvirkning.
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 3. mars 2020 nr. 704 om offentlig kontroll for å sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr, plantevernmidler, dyrehelse og dyrevelferd.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, laboratorier eller næring.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.09.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.09.2021
Anvendelsesdato i EU
27.12.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.02.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.09.2022
Anvendes fra i Norge
07.09.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R2156
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro