Kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om hyppighet av visse kontroller

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2141 av 3. desember 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/2129 med hensyn til hyppigheten av fysisk kontroll av visse sammensatte produkter som føres inn i Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2141 of 3 December 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2019/2129 as regards the frequency rates of physical checks on certain composite products entering the Union

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.8.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.8.2022)

Sammendrag av innhold
Grunnrettsakten, forordning (EU) 2019/2129, reguler kontrollfrekvensene for identitetskontroll og fysisk kontroll av levende dyr og produkter av animalsk opprinnelse. Frekvensene er fastsatt på bakgrunn av risikoen som er knyttet til dyrene og produktene.

Forordning (EU) 2021/2141 endrer kontrollfrekvensen for sammensatte produkter for nærmere å gjenspeile risikoen som er knyttet til disse sammensatte produktene (næringsmidler som er bestemt til konsum, og som inneholder både foredlede produkter av animalsk opprinnelse og produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder produkter der foredlingen av råvaren er en integrert del av produksjonen av sluttproduktet). Dette gjøres ved å erstatte vedlegg I til forordning (EU) 2019/2129.

Endringer deler de sammensatte produktene opp i flere kategorier med forskjellige kontrollfrekvenser. Det er de sammensatte produkter som faller inn under artikkel 12(2)(c) i forordning (EU) 2019/625 (gjennomført i norsk rett i forskrift 9. mars 2020 nr. 718 om offentlig kontroll – særlige hygieneregler ved import – forordning (EU) 2019/625 og forordning (EU) 2019/628), som er hyllestabile og ikke trenger særskilte lagringsforhold og som ikke inneholder kjøtt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endringer i forskrift 9. mars 2020 nr. 708 om offentlig kontroll – generelle regler for grensekontroll forordning (EU) 2019/2123, forordning (EU) 2019/2126, forordning (EU) 2019/2129 og forordning (EU) 2019/2130, som gjennomfører forordning (EU) 2019/2129 i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene til forordning (EU) 2019/2129 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet og vil gjøre grensekontrollen lettere.

Endringen som forordning (EU) 2021/2141 gjør til forordning (EU) 2019/2129 skal høres innen kort tid.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Endringene i kontrollfrekvensene til noen av de sammensatte produktene som ikke utgjør noen risiko eller utgjør en redusert risiko, fremstår som fornuftige og vil forenkle grensekontrollen av disse produktene ved at færre produkter skal kontrolleres. Byrden ved kontrollen fremstår proporsjonal sammenholdt med risikoen.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.12.2021
Anvendelsesdato i EU
26.12.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.05.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.08.2022
Anvendes fra i Norge
10.08.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R2141
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro