Kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om hyppighet av visse kontroller

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2141 av 3. desember 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/2129 med hensyn til hyppigheten av fysisk kontroll av visse sammensatte produkter som innføres til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2141 of 3 December 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2019/2129 as regards the frequency rates of physical checks on certain composite products entering the Union

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.12.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved artikel 54, stk. 3, i forordning (EU) 2017/625 tillægges Kommissionen beføjelse til at fastsætte regler for ensartet anvendelse af en passende hyppighed af identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger af de kategorier af dyr og varer, som er omhandlet i nævnte forordnings artikel 47, stk. 1, litra a) og b).

(2) I bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2129 fastsætter basiskriterierne for fastsættelse af basishyppigheden af identitetskontrol og fysisk kontrol af dyr, animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, afledte produkter, hø og halm og sammensatte produkter, der indføres til Unionen, idet der tages hensyn til tilgængelige videnskabelige vurderinger og andre oplysninger om de risici, der er forbundet med de pågældende kategorier af dyr eller varer.

(3) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/625 har fundet anvendelse siden den 21. april 2021, og deri fastsættes nye krav til sendinger af sammensatte produkter, der indføres til Unionen. I artikel 12, stk. 2, i nævnte delegerede forordning sondres der mellem forskellige kategorier af sammensatte produkter. Disse kategorier er baseret på de fysisk-kemiske egenskaber ved de forarbejdede animalske produkter, der indgår i hver kategori af sammensatte produkter, og på de risici, der er forbundet med disse forarbejdede produkter.

(4) De sammensatte produkter, der er omfattet af artikel 12, stk. 2, litra c), i delegeret forordning (EU) 2019/625, udgør den laveste risiko i forbindelse med de forskellige kategorier af sammensatte produkter, der er omfattet af nævnte delegerede forordnings artikel 12, stk. 2, litra a)-c). Desuden er der konstateret et lavt antal tilfælde af manglende overholdelse, som er registreret i informationsstyringssystemet for offentlig kontrol, i forbindelse med grænsekontrol for denne kategori af sammensatte produkter siden anvendelsesdatoen for delegeret forordning (EU) 2019/625. For at sikre, at den administrative byrde for medlemsstaterne står i et rimeligt forhold til den risiko, som varer, der indføres i Unionen, udgør, bør basishyppigheden for fysisk kontrol for denne kategori af sammensatte produkter reduceres til 5 %.

(5) Bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2129 bør derfor ændres.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.12.2021
Anvendelsesdato i EU
26.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet