Kontrollforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om import av snegler m.m. til konsum

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/573 av 1. februar 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2019/625 med hensyn til krav til import av snegler, sammensatte produkter og pølseskinn som bringes til omsetning for konsum

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/573 of 1 February 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2019/625 as regards import conditions for live snails, for composite products and for casings placed on the market for human consumption

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.4.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/625 er der fastsat krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af bl.a. tilberedte snegle.

(2) I henhold til artikel 1, stk. 2, litra a), nr. i) og iii), i delegeret forordning (EU) 2019/625 skal tredjelande, der eksporterer sendinger af tilberedte snegle til Unionen, være listeopført, og alle sendinger af tilberedte snegle skal være ledsaget af et officielt certifikat. Lignende krav bør også gælde for levende snegle til konsum.

(3) Med henblik på entydigt at identificere de snegle, der er omfattet af kravene vedrørende indførsel til Unionen, bør der indføres en definition af snegle i delegeret forordning (EU) 2019/625.

(4) Delegeret forordning (EU) 2019/625 bør ikke finde anvendelse på prøver af varer til konsum, der importeres med henblik på produktanalyse og kvalitetskontrol uden at blive markedsført og derfor ikke udgør en risiko for folkesundheden. Artikel 1, stk. 3, bør ændres i overensstemmelse hermed. Artikel 12 i delegeret forordning (EU) 2019/625 foreskriver krav vedrørende indførsel af sendinger af sammensatte produkter med koder i det harmoniserede system ("HS-koder") under visse overskrifter i del II i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87. Der bør henvises til koderne i den kombinerede nomenklatur (KN) i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/625. Der mangler desuden koder for visse sammensatte produkter i artikel 12 i delegeret forordning (EU) 2019/625. Disse KN-koder bør derfor tilføjes.

(5) Sendinger af levende snegle og sammensatte produkter, der markedsføres til konsum, bør ledsages af et individuelt certifikat med henblik på indførsel til Unionen for at mindske risikoen for manglende overholdelse af EU-kravene vedrørende fødevaresikkerhed. Certificering af overholdelse af EU-krav bidrager også til at minde fødevarevirksomhedslederne og de kompetente myndigheder i tredjelande eller regioner heri om, hvilke krav der gælder i Unionen.

(6) Artikel 7 i delegeret forordning (EU) 2019/625 foreskriver krav til fremstillingen af råvarer til import af sendinger af fersk kød, hakket kød, tilberedt kød, kødprodukter, maskinsepareret kød og råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen med henblik på at undgå en eventuel risiko for folkesundheden. Blærer og tarme, der anvendes til fremstilling af naturtarme, undergår en behandling, der eliminerer enhver risiko for folkesundheden. Det bør derfor være tilladt, at råvarer til fremstilling af naturtarme kommer fra slagterier, der er underlagt nationale kompetente myndigheders tilsyn, og artikel 7 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(7) Artikel 13 i delegeret forordning (EU) 2019/625 foreskriver, at enhver sending af visse listeopførte produkter kun må indføres til Unionen, hvis sendingen ledsages af et officielt certifikat. Sammensatte produkter er ikke opført på listen over produkter, der skal ledsages af et officielt certifikat.

(8) Den risiko, der knytter sig til visse kategorier af sammensatte produkter, afhænger af, hvilken type ingredienser der er tale om, og af oplagringsforholdene. For sendinger af sådanne produkter, der markedsføres til konsum, bør det derfor være et krav, at der for hver enkelt sending, der skal indføres til Unionen med henblik på markedsføring, udstedes et individuelt certifikat. Certificering af overholdelse af gældende EU-krav vil også kunne bidrage til at minde fødevarevirksomhedslederne og de kompetente myndigheder i tredjelande eller regioner heri om, hvilke krav der gælder i Unionen.
(9) Visse langtidsholdbare sammensatte produkter, der ikke indeholder andre kødprodukter end gelatine eller kollagen eller højt forarbejdede produkter, der ikke udgør en risiko for folke- eller dyresundheden på grund af den påkrævede behandling i forbindelse med fremstilling af sådanne kødprodukter. Sådanne sammensatte produkter bør ledsages af en privat erklæring i stedet for et officielt certifikat.

(10) Delegeret forordning (EU) 2019/625 bør derfor ændres.

(11) Da artikel 12 og 14 i delegeret forordning (EU) 2019/625 finder anvendelse fra den 21. april 2021, bør ændringerne af artikler af relevans for disse artikler 12 og 14 også finde anvendelse fra denne dato —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
01.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.02.2021
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet