Kontrollforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om import av snegler m.m. til konsum

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/573 av 1. februar 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2019/625 med hensyn til importvilkår for levende snegler, sammensatte produkter og dyretarmer som bringes i omsetning for konsum

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/573 of 1 February 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2019/625 as regards import conditions for live snails, for composite products and for casings placed on the market for human consumption

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.3.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjør nødvendige endringer i forordning (EU) 2019/625 for å rette feil og mangler ved dagens rettsakt. Endringen omfatter regler for import av levende snegler til konsum, som ikke har vært regulert av dagens forordning (EU) 2019/265. Videre presiseres det at tarmer og blærer som brukes til pølseskinn ikke er omfattet av dette regelverket, ettersom disse produktene er godt nok kontrollert av nasjonale myndigheter sett i forhold til risiko som er knyttet til produktene. Rettsakten endrer også opplistingen av sammensatte produkter som faller inn under dette regelverket og hvilke dokumenter som skal følge disse forsendelsene. Virkeområdet til forordning (EU) 2019/625 er også justert ved at man unntar fra dette regelverket forsendelser som importeres som prøver som kun skal til produktanalyse og kvalitetstesting, og som ikke skal gjøres tilgjengelige på markedet.

Grunnrettsakten, forordning (EU) 2019/625, stiller opp en tilleggsoversikt til forordning (EU) nr. 2017/625 (OCR) over hvilke hygienekrav og andre krav som skal være oppfylt ved import til EU/EØS, for å sikre at maten er trygg for EU/EØS-borgerne å spise. Rettsakten retter seg mot dyr og produkter som er ment å spises av mennesker og omfatter blant annet følgende produkter: kjøtt og kjøttprodukter (inkludert gelatin og kollagen), toskallede bløtdyr, pigghuder, marine snegler, fisk og fiskeprodukter (samt kapteinserklæringen) og sammensatte produkter.

Tanken med regelverksendringen er å stille de samme kravene til levende snegler som til behandlede snegler, og dermed harmonisere regelverket. Denne presiseringen ble utelatt ved gjennomføringen av forordning (EU) 2019/625 i sin tid. Frem til nå har hver medlemsstat måttet ha egne regler for import av levende snegler. Samtidig stilles det krav til listeføring av stater utenfor EØS som er godkjente til å eksportere levende snegler til EU/EØS, listeføring av godkjente virksomheter i disse statene og krav til helsesertifikat som skal følge disse forsendelsene. Dette gjøres ved en endring av artiklene 1(2), 3 og 13(1), samt at definisjon på snegler er tatt inn i artikkel 2.

I artikkel 7 presiseres reglene knyttet til forsendelser med ferskt kjøtt og kvernet kjøtt m.m. Artikkel 7 regulerer også tarmer og blærer til pølseskinn. Disse produktene vurderes til å ha vært gjennom nok prosesser som gjør at kravet i artikkel 7 ikke er nødvendig. Disse produktene vil fortsatt være under tilsyn av de lokale myndighetene, som vurderes som godt nok.

Videre gjøres det endringer i artikkel 12 i grunnrettsakten som angår sammensatte produkter. Endringen er en justering av hvilke produkter som man viser til i opplistingen av varenumre og en rettelse av henvisningen til regelverket som inneholder de europeiske varenumrene. Det gjøres også en presisering av hvilke sammensatte produkter som skal følges av et offisielt sertifikat og hvilke produkter som kun trenger en privat attestering i artikkel 14(1). Dette er basert på en risikovurdering av produktene.

Endringsrettsakten presiserer også virkeområdet til forordning (EU) 2019/625 i artikkel 1(3), der den ikke skal gjelde for forsendelser som importeres som prøver som kun skal til produktanalyse og kvalitetstesting, og som ikke skal gjøres tilgjengelig på markedet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring av forskrift 9. mars 2020 nr. 718 om offentlig kontroll – særlige hygieneregler ved import – forordning (EU) 2019/625 og forordning (EU) 2019/628.

Det kom ikke inn noen kommentarer under høringen av denne rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
I forbindelse med endringene for tarmer og blærer til pølseskinn vil endringen kunne gjøre det lettere for næringen å importere disse produktene ved behov, samtidig som at dette vil gjøre et eventuelt kontrollarbeid lettere. Videre vil inntakelsen av levende snegler i dette regelverket gjøre det mulig å importere levende snegler til humant konsum, med de kontrollkostnadene dette vil medføre for både næringen og Mattilsynet.

Rettsakten vurderes ellers ikke til å medføre andre økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet, men bidrar til å klargjøre en rekke bestemmelser som vil kunne spare næringen for tid og penger.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Endringene som gjøres til forordning (EU) 2019/625 fremstår som fornuftige og nødvendige for å sikre en bedre og riktig gjennomføring av disse reglene. Det har vært mangler i regelverket om sammensatte produkter og levende snegler som nå blir rettet. Det å unnta visse produkter som kun skal til testing, og ikke ut på markedet, fra kravene i rettsakten er også fornuftig og i tråd med annet arbeid som Europakommisjonen jobber med på andre områder innen OCR. Fjerningen av de særskilte kravene knyttet til tarmer og blærer til bruk som pølseskinn vurderes også som fornuftige sett i forhold til risiko.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
01.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.02.2021
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.10.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
04.02.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.02.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.02.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.03.2022
Anvendes fra i Norge
18.03.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0573
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro