Kontrollforordningen for mat, fôr og dyrehelse: referanselaboratorier - endring

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 880/2011 av 2. september 2011 om rettelse av forordning (EU) nr. 208/2011 om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 og kommisjonsforordningene (EF) nr. 180/2008 og (EF) nr. 737/2008 når det gjelder lister over og navn på EU-referanselaboratorier

Commission Regulation (EU) No 880/2011 of 2 September 2011 correcting Regulation (EU) No 208/2011 amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulations (EC) No 180/2008 and (EC) No 737/2008 as regards lists and names of EU reference laboratories

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.5.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.6.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten innebærer en tilføyelse av pkt. 18 i vedlegget til forordning (EU) nr. 208/2011, jf. vedlegg VII del II til forordning (EF) nr. 882/2004 (kontrollforordningen). I pkt. 18 fremkommer navnet på EU-referanselaboratoriet for biehelse.

Merknader
Rettsakten krever endring av forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk for fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften). Rettsaken innebærer ingen endrede rettigheter eller plikter for private parter.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Rettsakten innebærer en tilføyelse i listen over EU-referanselaboratorier og har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, som begge har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri - og kystdepartementet, Helse - og omsorgsdepartementet, Barne- , likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Mattilsynet har ikke forelagt rettsakten for noen private aktører for tidlig høring.

Mattilsynet foreslår at endringsforskriften ikke sendes til høring fordi dette må anses å være åpenbart unødvendig.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.09.2011
Anvendelsesdato i EU
23.09.2011
Hjemmel eller endrer

EØS



EFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 60
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.05.2013
Anvendes fra i Norge
07.05.2013

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0880
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro