Kontrollforordningen for mat, fôr og dyrehelse: referanselaboratorier

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 208/2011 av 2. mars 2011 om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 og av kommisjonsforordning (EF) nr. 180/2008 og (EF) nr. 737/2008 med hensyn til lister over og navn på EU-referanselaboratorier

Commission Regulation (EU) No 208/2011 of 2 March 2011 amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulations (EC) No 180/2008 and (EC) No 737/2008 as regards lists and names of EU reference laboratories

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2011)

Rettsakten innebærer en språklig oppdatering av teksten i vedlegg VII til kontrollforordningen (EF) nr. 882/2004 slik at teksten i vedlegg VII (liste over og navn på EUs referanselaboratorier) erstattes av teksten i vedlegget til forordning (EU) nr. 208/2011.

Rettsakten innebærer samtidig en tilsvarende språklig oppdatering av forordning (EF) nr. 180/2008 artikkel 1 og forordning (EF) nr. 737/2008 artikkel 2.

Den språklige oppdateringen omfatter følgende:

• benevnelsen EF-referanselaboratorier er endret til EU-referanselaboratorier jf. Lisboatraktatens ikrafttredelse.
• Visse endringer vedrørende navnet på laboratoriet for henholdsvis andre hestesykdommer enn Afrikansk hestepest jf. forordning (EF) nr. 180/2008 og laboratoriene for krepsdyrsykdommer, rabies og kvegtuberkulose jf. forordning (EF) nr. 737/2008.

Merknader
Rettsakten krever endring av forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften). Rettsakten innebærer ingen endrede rettigheter eller plikter for private parter, men inneholder kun språklige oppdateringer. Vi foreslår derfor at forskriften ikke sendes på høring da dette må være åpenbart unødvendig.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Rettsakten innebærer kun endring av språklig karakter og har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, som begge har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalgene fant rettsakten relevant og akseptabel.

Mattilsynet har ikke forelagt rettsakten for noen private aktører for tidlig høring.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
02.03.2011
Anvendelsesdato i EU
23.03.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 19.1.2017, p. 137-143
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.05.2012
Anvendes fra i Norge
16.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0208
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro