Kontrollforordningen for mat, fôr og dyrehelse: endringsbestemmelser om EU-referanselaboratorier

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 72/2013 av 25. januar 2013 om endring av forordning (EF) nr. 180/2008 og (EF) nr. 737/2008 når det gjelder perioden for oppnevnelsen av visse laboratorier som EU-referanselaboratorier

Commission Implementing Regulation (EU) No 72/2013 of 25 January 2013 amending Regulations (EC) No 180/2008 and (EC) No 737/2008 as regards the period of designation of certain laboratories as EU reference laboratories

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.11.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.12.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten innebærer en forlengelse av oppnevnelsen for to EU-referanselaboratorier for dyresykdommer.

Forlengelsen gjelder:
- Fellesskapets referanselaboratorium for krepsdyrsykdommer gitt i forordning (EF) nr. 737/2008 artikkel 1.

- Fellesskapets referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn Afrikansk hestepest gitt i forordning (EF) nr. 180/2008 artikkel 1.

For begge referanselaboratorier blir oppnevnelsen forlenget med fem år, fra 30. juni 2013 til 30. juni 2018.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring av forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk for fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Det er etter Mattilsynets vurdering åpenbart unødvendig å sende forordningen på høring. Forskriften vil i ikke medføre noen materielle endringer i Mattilsynets importkontroll.

Administrative og økonomiske konsekvenser:
Rettsakten innebærer en tilføyelse i listen over EU-referanselaboratorier og har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet. Rettsaken innebærer ingen endrede rettigheter eller plikter for private parter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri - og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og er under innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.01.2013
Anvendelsesdato i EU
15.02.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 70, 2.11.2017, p. 24-25
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.09.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.11.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.11.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.11.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Dato
14.10.2013
Anvendes fra i Norge
14.10.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0072
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro