Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier for fremmedstoffer i fôr og mat

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/192 av 8. februar 2018 om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 som omhandler EU-referanselaboratorier for kontaminanter i fôr og mat

Commission Regulation (EU) 2018/192 of 8 February 2018 amending Annex VII to Regulation (EC) 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the EU reference laboratories in the field of contaminants in feed and food

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.12.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.12.2018)

Sammendrag av innhold
ettsakten endrer vedlegg VII til Forordning (EU) nr. 882/2004 (Kontrollforordningen). Endringen består i at det for forurensende stoffer i fôr og mat oppnevnes nye EU-referanselaboratorium og at referanselaboratoriumene får justert sine ansvarsområder.

De nye laboratoriene er:

• EU-referanselaboratorium for metaller og nitrogenforbindelser i fôr og mat: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet, København, Danmark

• EU-referanselaboratorium for mykotoksiner og platetoksiner i fôr og mat: RIKILT (Stichting Wageningen Research), Wageningen, Nederland

• EU-referanselaboratorium for prosessfremkalte stoffer i fôr og mat: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet, København, Danmark

• EU-referanselaboratorium for halogenerte persistente organiske miljøgifter (POPs) i fôr og mat: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg, Freiburg, Tyskland

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører behov for endring av forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Det er etter Mattilsynets vurdering unødvendig å sende forordningen på høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennom EØS-avtalen er vi forpliktet til å oppnevne nasjonale referanselaboratorium (NRL) tilsvarende EURL i EU. For forurensende stoffer har vi i dag flere ulike NRLer som dekker ulike forurensende stoffer, næringsmidler og fôr (NIFES, Veterinærinstituttet, NIBIO m.fl.), og disse og deres ansvarsområde vurderes løpende.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.02.2018
Anvendelsesdato i EU
01.03.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.12.2018
Anvendes fra i Norge
06.12.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0192
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro