Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/714 av 28. mai 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 med hensyn til bruk av elektronisk dokumentasjon ved gjennomføring av offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet og anvendelsesperioden for midlertidige tiltak

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/714 of 28 May 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2020/466 as regards the use of electronic documentation for the performance of official controls and other official activities and the period of application of temporary measures

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 18.6.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen. Norsk forskrift kunngjort 19.6.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.6.2020)

Sammendrag av innhold
Kontrollforordningen (EU) 2017/625 fastsetter regler for offentlig kontroll og andre offentlige aktiviteter for å sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr, plantevernmidler, dyrehelse, plantehelse og dyrevelferd. Det stilles strenge krav til organisering, planlegging, gjennomføring og oppfølging av offentlig kontroll og andre offentlige aktiviteter. Kontrollforordningen er nylig tatt inn i EØS-avtalen i Norge og erstatter den gamle kontrollforordningen. For Norges del er ikke EUs plantehelseregelverk en del av EØS-avtalen og bestemmelsene om kontroll med plantehelse vil ikke gjelde i Norge.

På bakgrunn av den den pågående krisen knyttet til koronavirus-sykdom (COVID-19) i Europa og resten av verden ble det fastsatt en midlertidig forordning som gir mulighet for unntak fra enkelte bestemmelser i kontrollforordningen

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen på gjennomføres i norsk rett det ble opprinnelig utarbeidet en endringsforskrift til Midlertidig om offentlig kontroll for å sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr, plantevernmidler, dyrehelse og dyrevelferd på bakgrunn av korona-krisen (covid-19), forordning (EU)2020/466. Da denne automatisk ble opphevet 1. juni er det nå laget en ny forskrift som gjennomfører både (EU)2020/466 og endringen og forlengelsen av denne i (EU)2020/714

Økonomiske og administrative konsekvenser
Dette er forlengelse i to måneder av lempinger i en krevende periode som Mattilsynet kan velge å benytte seg av eller ikke. Det antas at tiltakene ikke vil medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Det haster å innlemme rettsakten som gjelder nødvendige tiltak på grunn av COVID-19 pandemien og den skal innlemmes ved skriftlig prosedyre i EØS-komiteen. EØS-notatet tas derfor kun opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.05.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.05.2020
Anvendelsesdato i EU
02.06.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.05.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
18.06.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.06.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.06.2020
Anvendes fra i Norge
19.06.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0714
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro