Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1087 av 23. juli 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 med hensyn til offentlig kontroll og andre offisielle aktiviteter gjennomført av fysiske personer som spesifikt er autorisert til dette, gjennomføring av analyser, tester eller diagnostiseringer og anvendelsesperioden for midlertidige tiltak

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1087 of 23 July 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2020/466 as regards the performance of official controls and other official activities by specifically authorised natural persons, the performance of analyses, testing or diagnoses and the period of application of temporary measures

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.9.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.7.2020) 

Sammendrag av innhold

Med denne forordning forlenges enkelte av unntakene som er gitt i forordning (EU) 2020/466. Forordning (EU) 2020/466 har gitt viktige unntak når det gjelder offentlig kontroll og andre offentlige aktiviteter for å avhjelpe myndighetene under koronasituasjonen frem til 1. oktober 2020. Kommisjonen har nå begrenset unntakene til de som er helt nødvendige for å avhjelpe situasjonen.

Følgende artikler forlenges:

  • Artikkel 4 som åpner for at det kan gjennomføres kontroll av offentlige attester basert på elektronisk kopi av originalen, eller på et elektronisk format av sertifikatet eller attesten som er produsert og fremlagt i Trade Control and Expert System (TRACES). 
  • Artikkel 5, b åpner for at møter med virksomheter og deres personell i forbindelse med offentlig kontroll kan gjøres via fjernkommunikasjon. 

Følgende artikler oppheves:

  • Artikkel 3  som åpnet opp for at myndighetene kunne utpeke én eller flere fysiske personer på grunnlag av deres kvalifikasjoner, opplæring og praktiske erfaring, til å gjøre oppgaver forbundet med offentlig kontroll eller annen offentlig aktivitet. 
  • Artikkel 5, a som åpnet for at analyser, testing eller diagnostisering kunne utføres av ethvert laboratorium som er utpekt for dette formålet av myndigheten på midlertidig basis.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten må gjennomføres i norsk forskrift

Økonomiske og administrative konsekvenser

Dette er videreføring av lempinger i en krevende periode som Mattilsynet kan velge å benytte seg av eller ikke. Det antas at tiltakene ikke vil medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. 

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel. 

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.07.2020
Anvendelsesdato i EU
02.08.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.08.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.09.2020
Anvendes fra i Norge
28.09.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1087
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro